Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Budżet obywatelski 2017

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Bytów w 2017 r.

19 października 2016
Informacja Burmistrza Bytowa w sprawie zgłaszania zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Bytów w 2017 r

 

1.        W dniu 27 kwietnia br. weszła w życie uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2017 roku”.

2.        Na realizację zadań w ramach projektu w 2017 r. przeznacza się z budżetu gminy Bytów środki finansowe do kwoty 700.000 zł.

3.        Zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może dokonać:

-      mieszkaniec gminy Bytów, który ukończył 16 lat w dniu zgłoszenia zadania,

-      organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się na terenie gminy Bytów,

-      zarząd osiedla,

-      rada sołecka.

4.        Zgłoszenie zadania  powinno zawierać:

-     dane określone we wzorze, stanowiącym załącznik do ww. uchwały,

-     wykaz osób popierających zgłoszenie zadania, według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały,

-     kalkulację szacunkową kosztów realizacji zadania.

5.        Wzory formularzy, o których mowa w pkt 4 dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bytowie (pok. 104) oraz możliwe do pobrania na stronie internetowej Urzędu: www.bytow.com.pl – zakładka „Budżet obywatelski” - Budżet obywatelski 2017.

6.        Zgłoszenie zadania składa się w Urzędzie Miejskim w Bytowie (pok. Nr 104 lub 201) lub można przesłać pocztą w terminie do 31 maja 2016 r. godz. 15.oo (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bytowie a nie data stempla pocztowego).

7.        Zasady i kryteria, które musi spełniać zgłoszenie zadania do realizacji w ramach projektu aby było ono pozytywnie zweryfikowane i poddane w dalszej kolejności konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów:

1)        złożenie zgłoszenia w terminie do 31 maja br.,

2)        dokonanie zgłoszenia przez uprawniony podmiot,

3)        zgłoszenie powinno zawierać dane określone we wzorze formularza zgłoszenia,

4)        poparcie zgłoszenia przez co najmniej 30 mieszkańców gminy Bytów,

5)        przedłożenie kalkulacji szacunkowej kosztów realizacji zadania,

6)        realność przedłożonego szacunkowego kosztu realizacji zadania,

7)        koszt realizacji zadania nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł,

8)        realizacja zadania powinna nastąpić w całości w 2017 roku,

9)        zgłoszenia realizacji zadań mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o charakterze lokalnym lub o charakterze ogólno gminnym,
z wyłączeniem zadań realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Bytów oraz podmiotów, którym użyczono nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Bytów,

10)    opracowanie dokumentacji technicznej nie stanowi zadania inwestycyjnego,

11)    zgłoszone zadania mogą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy, realizowanych na mieniu gminy Bytów,

12)    zgodność wydatkowania środków publicznych, z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią,
że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

8.        Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają wszystkich zasad i kryteriów oceny, określonych w pkt 7.

Burmistrz Bytowa

Ryszard Sylka

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 1960
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij