Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Regulamin


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz
rodzaj i wysokość stypendiów sportowych gminy Bytów
 
§ 1. 1. Okresowe stypendium sportowe gminy Bytów, zwane dalej stypendium, przyznaje się osobie fizycznej, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) uczestniczyła we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy lub właściwą organizację międzynarodową i uzyskała wynik sportowy, określony w pkt 3, w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk Olimpijskich lub w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe do spraw sportu;
2) jest mieszkańcem gminy Bytów lub reprezentuje klub zarejestrowany w gminie Bytów;
3) w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskała co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:
a) zajęła miejsce 1-8 w mistrzostwach świata i Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
b) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy,
c) zajęła miejsce 1-3 w mistrzostwach Polski lub w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
d) została powołana do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu.
§ 2. 1. Okresowe stypendium sportowe gminy Bytów dla osoby uprawiającej sport osób z niepełnosprawnościami przyznaje się osobie fizycznej, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) uczestniczyła we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwą organizację krajową lub międzynarodową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami i i uzyskała wynik sportowy, określony w pkt 3, w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Głuchych;
2) jest mieszkańcem gminy Bytów lub reprezentuje klub zarejestrowany w gminie Bytów;
3) w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskała co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:
a) zajęła miejsce 1-8 w mistrzostwach świata, Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych,
b) zajęła miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy,
c) zajęła miejsce 1-3 w mistrzostwach Polski oraz w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
d) została powołana do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu.
2. Warunkiem przyznania stypendium jest, aby we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w pkt 3 lit. a-c brało udział co najmniej:
- 8 zawodników we współzawodnictwie indywidualnym, albo
- 6 drużyn, zespołów, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg, albo
- 6 drużyn w grach zespołowych.
3. W przypadku, gdy regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, zespołów, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg oraz w przypadku, gdy w danej dyscyplinie w których występują kategorie wagowe, istnieje naturalna niższa frekwencja w najlżejszych i najcięższych kategoriach wagowych, nie stosuje się kryteriów określonych w ust. 2.
§ 3. 1. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 oraz § 2 ust. 1 pkt 3, osobie fizycznej przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego, wskazanego w składanym wniosku i potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym przez właściwy polski związek sportowy lub przez właściwą organizację krajową lub międzynarodową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać jedynie wskazanie najwyższego wyniku sportowego, na podstawie którego zawodnik ubiega się o przyznanie stypendium, wraz z określeniem: pełnej nazwy zawodów, terminu i miejsca rozegrania, kategorii wiekowej i konkurencji, w której został uzyskany.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć właściwy klub sportowy, związek sportowy lub osoba fizyczna.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej ubiegającej się o stypendium;
2) datę urodzenia;
3) adres zamieszkania;
4) nazwę klubu sportowego, który reprezentuje, adres siedziby klubu sportowego lub informację o braku przynależności klubowej;
5) zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy lub organizację międzynarodową potwierdzające uzyskanie wyniku sportowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 oraz przynależność klubową lub jej brak;
6) zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy lub właściwą organizację krajową lub międzynarodową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami oraz potwierdzenie spełnienie przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz § 2 ust. 2, dotyczących uzyskanego wyniku sportowego, liczby zawodników, zespołów, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg startujących w zawodach oraz przynależność klubową lub jej brak;
7) program szkoleniowy na dany rok sporządzony przez trenera;
8) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Burmistrza Bytowa o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium oraz o wystąpieniu zmian mających wpływ na treść złożonego wniosku oraz przekazanych danych do wypłaty przyznanego świadczenia.
3. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich wnioski oraz oświadczenia składają opiekunowie prawni.
4. Wniosek składa się do Burmistrza Bytowa w terminie od 1 do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Bytowie. Wnioski złożone bez zachowania terminu, będą rozpatrywane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Zawodnicy, którzy spełniają przesłanki określone w § 1 i § 2, a trenują w klubach sportowych zarejestrowanych poza gminą Bytów, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że nie otrzymali innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentują lub stypendium sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ani że nie ubiegają się o takie stypendium. Otrzymanie takiego stypendium w trakcie otrzymywania stypendium gminy Bytów, spowoduje pozbawienie osoby fizycznej przyznanego mu stypendium gminy Bytów.
6. Stypendyści, a w przypadku stypendystów niepełnoletnich ich opiekunowie prawni, podają na potrzeby wypłaty stypendium i do celów podatkowych dane osobowe według właściwych przepisów prawa.
§ 5. Wysokość stypendium przyznanego za osiągnięcia indywidualne wynosi miesięcznie brutto:
1) od 500 zł do 1.500 zł – dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a;
2) od 400 zł do 1.000 zł – dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b;
3) od 300 zł do 800 zł – dla osoby fizycznej, która osiągnęła wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. c-d oraz § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c-d.
§ 6. 1. Złożone wnioski podlegają weryfikacji pod względem formalnym w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytowie.
2. Stypendium przyznaje Burmistrz Bytowa po uzyskaniu opinii komisji ds. stypendiów sportowych.
3. Komisję powołuje i odwołuje Burmistrz Bytowa.
4. Wykaz osób fizycznych, uprawiana dyscyplina sportowa, uzyskany wynik sportowy, wysokość przyznanych zawodnikom stypendiów oraz okres przyznania podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie.
§ 7. 1. Stypendium przyznaje się na okres do 10 miesięcy w ciągu roku, jednak nie dłuższy niż do 31 grudnia roku, w którym zostały przyznane.
2. Przyznane stypendia nie podlegają zwiększeniu w związku z uzyskaniem przez osobę fizyczną, w okresie jego pobierania, wyższego wyniku sportowego.
§ 8. 1. Osobę fizyczną pozbawia się stypendium, jeżeli w okresie jego pobierania:
1) nie realizuje programu szkoleniowego, zaprzestała startów lub treningów, chyba że wynika to z utraty zdolności do uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;
2) została ukarana karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego lub w statucie klubu sportowego;
3) przestała spełniać warunek, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lub § 2 ust. 1 pkt 2;
4) przestała spełniać warunek, o którym mowa w § 4 ust. 5;
5) nie przekazała danych do wypłaty świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 6 w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu stypendium;
6) została zdyskwalifikowana lub pozbawiona praw zawodnika;
7) zrzekła się pobierania stypendium.
2. Burmistrz Bytowa pozbawia zawodników przyznanych im stypendiów na wniosek właściwego klubu sportowego, właściwego polskiego związku sportowego, właściwej organizacji krajowej prowadzącej działalność w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami lub z własnej inicjatywy.
3. Pozbawienie stypendysty przyznanego stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.
4. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi na wskazany rachunek Urzędu Miejskiego w Bytowie wraz z odsetkami w terminie 30 dni od dnia pozbawienia stypendysty stypendium.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 401
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij