Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Bytów na 2022 rok


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Bytów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
 
Na podstawie uchwały Nr XLVII/399/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Bytowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Rocznego program współpracy Gminy Bytów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Bytów na temat projektu „Rocznego program współpracy Gminy Bytów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Bytów. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Konsultacje odbywać się będą od 16 września 2021 r. do 23 września 2021 r. Ww. projekt zostanie udostępniony w okresie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl.
Uwagi lub opinie można zgłaszać drogą elektroniczną w terminie do 23 września 2021 r. do godz. 12.00 na adres: kultura@bytow.com.pl lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytowie przy ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów lub przesłać pocztą na ww. adres (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu).
Ponadto w dniu 23 września 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytowie zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi. W programie spotkania przewiduje się omówienie projektu ,,Rocznego programu współpracy gminy Bytów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych gminy Bytów w 2022 r.
 
Forma przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje odbędą się w formie wyrażenia pisemnej opinii do udostępnionego projektu programu oraz bezpośredniego spotkania z organizacjami pozarządowymi.
Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Bytowie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu pok. 303, tel. 59 821 55 00/ 822 89 03.
 

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 88
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij