Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Uwarunkowania i cele rozwoju


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

13.1 Cele strategiczne Gminy do 2015 roku

W oparciu o wnioski wypracowane przez zespoły na seminarium można sformułować obecne i przyszłościowe uwarunkowania rozwoju Gminy, które wymagają koncentracji działań rozwojowych w następujących obszarach:
 1. Infrastruktura techniczna i planowanie przestrzeni
 2. Baza materialna dla usług turystycznych
 3. Przedsiębiorczość
 4. Rolnictwo
 5. Infrastruktura społeczna (oświata, ochrona zdrowia i kultura)
 6. Ochrona środowiska przyrodniczego
W ramach w/w obszarów określono następujące cele strategiczne do osiągnięcia w perspektywie 2015 r.:
 1. Osiągnięcie zadawalającego stanu infrastruktury technicznej poprzez:
  • Rozbudowę kanalizacji i gazyfikacja gminy ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.
  • Budowę nowej obwodnicy miasta oraz modernizację i remonty istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.
  • Utrzymanie istniejących połączeń kolejowych oraz utworzenie bezpośredniego połączenia z Gdańskiem.
  • Wybudowanie basenu oraz hali widowiskowo-sportowej.
  • Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
  • Wspieranie społecznego budownictwa czynszowego.
  • Budownictwo socjalne.
 2. Rozwój turystyki wraz z promocją walorów gminy poprzez:
  • Rozbudowę i modernizację bazy turystycznej i sportowo rekreacyjnej na wysokim poziomie.
  • Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju innych usług obsługujących ruch turystyczny.
  • Utworzenie z Bytowa Centrum Turystycznego dla okolicznych gmin.
  • Dynamiczną promocję gminy w ośrodkach wielkomiejskich i turystycznych w obszarze ok. 100 km jako miejscowości wartej odwiedzin nawet jednodniowych.
  • Intensywne kształcenie w zakresie turystyki.
  • Rozbudowę bazy turystyczno wypoczynkowej
  • Rewaloryzację historycznego układu architektonicznego i urbanistycznego śródmieścia miasta.
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego biznesu i przyciągania inwestorów zewnętrznych poprzez:
  • Zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz ochrony majątku mieszkańców i przyjezdnych.
  • Przygotowanie terenów pod działalność gospodarcza i usługową.
  • Promocję gminy jako obszaru atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów.
  • Stworzenie warunków formalno-prawnych (szybkie ścieżki inwestycyjne, system ulg w podatkach lokalnych) i infrastrukturalnych dla potencjalnych inwestorów.
  • Tworzenie wizerunku Bytowa jako miasta przyjaznego dla inwestorów.
  • Kształcenie młodzieży i dorosłych w zakresie przedsiębiorczości.
 4. Restrukturyzacja i przygotowanie rolnictwa do integracji z Unią Europejską poprzez
  • Wspieranie rozwoju agroturystyki i rozwoju rolniczych gospodarstw specjalistycznych
  • Przedstawienie kompleksowej oferty alternatywnych miejsc pracy dla rolników
  • Wspomaganie procesu łączenia się rolników w grupy producenckie oraz komasacja i zalesianie gruntów rolnych.
  • Promocję i rozwój rolnictwa ekologicznego.
  • Intensywny rozwój infrastruktury technicznej na terenach wiejskich.
 5. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez
  • Stworzenie optymalnej, docelowej bazy materialnej szkolnictwa i kultury fizycznej w Gminie.
  • Zapewnienie lepszej obsługi mieszkańców – podniesienie jakości pracy samorządu.
  • Zapewnienie rozwoju organizacji kulturalnych i innych pozarządowych organizacji dla budowania więzi społecznych i zachowania tożsamości kulturowej.
  • Wprowadzanie intensywnych programów walki z bezrobociem.
  • Stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia wyższego w Bytowie na nowoczesnych kierunkach nauczania.
  • Przeciwdziałanie dalszemu rozwarstwieniu w dochodach mieszkańców – zapewnienie rozwoju zrównoważonego gminy.
 6. Dalsza poprawa stanu środowiska przyrodniczego oparta na współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej poprzez:
  • Opracowanie lokalnej Agendy 21- programu ochrony środowiska według zaleceń konferencji z Rio de Janeiro.
  • Pozyskiwanie środków pomocowych na ochronę środowiska.
  • Nie dopuszczanie do lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska.
  • Poprawa estetyki wsi, domostw wraz z otoczeniem
  • Nawiązanie partnerskich stosunków z gminami z obszaru Unii Europejskiej

13.2 Porównamie obecnych celów strategicznych z celami Gminy z 1998 roku.

W raporcie z sesji strategicznych Miasta i Gminy Bytów w 1998 roku przedstawiono osiem celów strategicznych:
 1. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego biznesu i przyciągania inwestorów zewnętrznych.
 2. Podejmowanie działań na rzecz wzrostu samorządności (m. In. Powiaty) oraz większego dopływu środków zewnętrznych.
 3. Ochrona środowiska, szczególnie poprzez budowę infrastruktury technicznej w tym zakresie.
 4. Dalszy rozwój i modernizacja pozostałej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
 5. Rozwój ekoturystyki (rozwój bazy turystycznej, promocja walorów przyrodniczych, edukacja w tym zakresie).
 6. Podtrzymywanie tradycji wielu kultur.
 7. Rewaloryzacja historycznego układu architektonicznego i urbanistycznego śródmieścia.
 8. Rozbudowa i modernizacja bazy oraz poprawa jakości obsługi społeczeństwa, szczególnie oświaty w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Porównując obecne cele strategiczne z tymi sprzed lat trzech można wywnioskować, że większość celów strategicznych z tamtego okresu znalazła swoje odbicie w nowoformułowanej strategii rozwoju.

Pierwszy cel strategiczny strategii 1998 roku pozostał praktycznie nie zmieniony. Uzupełniono jedynie go o zestaw celów pośrednich precyzujących sformułowany cel ogólny. W hierarchii celów został on przeniesiony na miejsce trzecie.

Nie znalazł się w nowej strategii rozwoju poprzedni cel numer dwa z oczywistego powodu zrealizowania koncepcji powiatów w Polsce.
Zawarte w nim odniesienie do konieczności pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych znalazło swoje odbicie w nowym celu strategicznych nr 6 dotyczących ochrony środowiska.

Cel strategiczny dotychczas trzeci odnoszący się do ochrony środowiska przesunięty został na pozycję szóstą i rozbudowany o szereg celów pośrednich wybiegających znacznie poza obszar infrastruktury technicznej.
Dotychczasowy zapis celu czwartego dotyczącego infrastruktury technicznej zyskał rangę najważniejszego z celów nowej strategii i został doprecyzowany poprzez listę celów krótkofalowych.
Rozwój turystyki stał się obecnie celem numer dwa nowej strategii rozwoju. Zrezygnowano z nieco ograniczającego wyrazu ekoturystyka charakterystycznego dla ośrodków o znacznym rozwoju turystyki, nieco broniącego się przed napływem masy turystów. Rozbudowany został ten punkt jak i pozostałe o szereg celów średniookresowych.

Zrezygnowano z dotychczasowych zapisów punktu szóstego na korzyść zapisu o zachowaniu tożsamości kulturowej w nowym punkcie piątym.

Poprzedni punkt siódmy o rewaloryzacji śródmieścia znalazł swoje odzwierciedlenie jako cel średniookresowy w punkcie drugim mówiącym o rozwoju turystyki i promocji gminy.

Zapis dotychczasowego punktu ósmego zawężała się dotychczas jedynie do poprawy jakości obsługi społeczeństwa. Obecnie w nowym układzie proponuje się zapis o poprawie jakości życia mieszkańców z wieloma celami średniookresowymi.

13.3 Badanie zgodności celów strategicznych Gminy Bytów ze strategią rozwoju województwa pomorskiego.

Cel strategiczny nr 1: Osiągnięcie zadawalającego stanu infrastruktury technicznej

Powyższy cel zgodny jest z drugim priorytetem strategii wojewódzkiej, który brzmi:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności i spójności regionu.

Cel strategiczny nr 2: Rozwój turystyki wraz z promocją walorów gminy

Powyższy cel zgodny jest z celem nr 2.4 strategii Województwa Pomorskiego o brzmieniu:
Rozwój usług metropolitarnych, transportu i turystyki
oraz rozwinięcie tego celu:
Wspieranie rozwoju turystyki miejskiej i krajoznawczej w powiązaniu z promocją produktów turystycznych regionu.

Cel strategiczny nr 3: Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego biznesu i przyciągania inwestorów zewnętrznych

Ten cel strategiczny zgodny jest z zapisami celu nr 2.2 strategii wojewódzkiej:
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw
A także w swojej drugiej części wyczerpuje zapisy celu 2.5 strategii:
Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej

Cel strategiczny nr 4: Restrukturyzacja i przygotowanie rolnictwa do integracji z Unią Europejską

Cel ten zgodny jest z zapisami punkt 2.6 strategii Województwa, który brzmi:
Wsparcie i stopniowe przekształcanie słabych strukturalnie obszarów wiejskich

Cel strategiczny nr 5: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy

Powyższy cel odpowiada zapisom punktów czwartego priorytetu strategii rozwoju Województwa Pomorskiego:
Kreowanie wysokiej jakości życia, środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Cel strategiczny nr 6: Dalsza poprawa stanu środowiska przyrodniczego oparta na współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej

Zapis powyższy współgra z zapisem celu nr 4.2 strategii wojewódzkiej:
Poprawa ekologicznych warunków życia
Natomiast druga część zapisu ze strategii Bytowa odpowiada priorytetowi piątemu strategii wojewódzkiej:
Rozwój międzynarodowej współpracy województwa.

Podsumowując należy stwierdzić, że zapisy Strategii Rozwoju Gminy Bytów do roku 2015 w pełni odpowiadają zapisom Strategii rozwoju województwa pomorskiego.
Liczba odwiedzin: 704
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij