Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Ochrona przyrody, krajobrazu i środowiska


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu

Gmina Bytów leży w zachodniej części Województwa Pomorskiego, geograficznie jest to obszar Pojezierza Bytowskiego, który leży w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupii” – 3.950 ha. Najcenniejszym bogactwem naturalnym gminy Bytów jest dobrze zachowana przyroda, która charakteryzuje się dużą różnorodnością  gatunkową w tym zwłaszcza rzadkich i zagrożonych wygaśnięciem.

Na wysoką ocenę przyrody regionu złożyło się m.in.:
 • Występowanie torfowisk wraz z  towarzyszącymi im oczkami wodnymi.
 • Liczne unikatowe jeziora lobeliowe.
 • Duża jeziorność regionu.
 • Wysoka lesistość – około 39%.
 • Wysoki stopień naturalności ekosystemów.
 • Bogactwo flory i fauny.
 • Różnorodność krajobrazów.
 • Wysoka jakość środowiska.
Podejmowane działania proekologiczne:
 • w 1994 r. ukończono budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków;
 • w mieście Bytów położono dotąd około 18.000 mb kanalizacji sanitarnej;
 • w latach 1996-1998 wprowadzono w życie program pod nazwą „Czyste powietrze”, w ramach którego przełączono na zasilanie gazowe około 20 lokalnych kotłowni w budynkach komunalnych, w szkołach, w przedszkolach oraz zautomatyzowano i w większości przestawiono na zasilanie gazowe największą kotłownię w Bytowie – Kotłownię Rejonową MPEC;
 • w 1997 r. został zlecony i opracowany „Program ochrony przyrody w gminie Bytów z uwzględnieniem ekosystemów szczególnej troski”, którego celem jest zachowanie i renaturyzacja oraz edukacyjno-turystyczne udostępnienie unikatowych ekosystemów jezior lobeliowych i torfowisk kotłowych;
 • corocznie przeprowadzana jest akcja „Sprzątanie Świata”, w której Urząd Miejski w Bytowie zapewnia transport zebranych odpadów oraz rękawiczki ochronne i worki dla uczestników;
 • w 1997 r. uznano uchwałą rady miejskiej w Bytowie jako pomniki przyrody 69 drzew zabytkowych oraz wykonano na nich zabiegi konserwatorskie;
 • gmina Bytów prowadzi od listopada 1997 r. selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, i stłuczka szklana), poprzez system kolorowych, oznakowanych pojemników, które rozstawiono w kilkunastu punktach na terenie gminy.
W miarę uzyskiwania środków finansowych trwa dalsza budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Bytowa oraz trwa opracowanie planów miejscowych:
 • „dla strefy równowagi ekologicznej jeziora Jełeń”, które jest największym jeziorem lobeliowym w gminie;
 • „dla strefy równowagi ekologicznej jeziora Boruja Duża – Borują Mała – Płoczyca”, które są również jeziorami lobeliowymi o unikatowym charakterze i leżą w najbardziej atrakcyjnej turystyczne części gminy -  w rejonie wsi Rekowo i Płotowo.
Planowana jest dalsza realizacja programu „Czyste powietrze”, zwłaszcza całkowite przestawienie kotłowni rejonowej w Bytowie na paliwo gazowe oraz kilku innych mniejszych kotłowni; budowa kanalizacji sanitarnej dla największej wsi w gminie oraz rozszerzenie programu ochrony przyrody w gminie Bytów na inne obiekty cenne przyrodniczo m.in. uznanie jako użytki ekologiczne wszystkich jezior lobeliowych w gminie.

W lutym 2000 roku zakończono realizację programu „Czynna ochrona jezior lobeliowych i torfowisk kotłowych w gminie Bytów”.
Całkowity koszt realizacji programu wyniósł: 187.912 zł, w tym:
 • dotacja z Fundacji EkoFundusz  130.100 zł
 • z budżetu gminy Bytów  57.812 zł
w wyniku realizacji programu przygotowano i zagospodarowano dwie ścieżki przyrodnicze wraz z infrastrukturą oraz punktem informacji turystycznej. W ramach programu opracowany został przewodnik przyrodniczo-turystyczny po okolicach Rekowa i ścieżkach przyrodniczych, wydany w języku polskim, niemieckim i angielskim. Nakręcony został także film na kasetach wideo pod tym samym tytułem.

Przygotowano wnioski do trzech konkursów, w których gmina Bytów zdobyła wyróżnienia:
 • „Gmina Przyjazna Środowisku”
 • „Innowacje w Miastach – Miasto 2000”
 • „Piękna Miejsca”
 • „Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu lokalnym, pomoc dla decydentów”
Lista jezior badanych w latach 1990-1998 (wg WIOŚ)

Nazwa jeziora Gmina Powierzchnia [ha] Klasa czystości Kategoria podatności Rok badań
Duża Boruja Bytów 65,1 II
II 1992
Głęboczko Bytów 22,0 I II 1998
Jeleń Bytów 88,9 I II 1993
Mądrzechowskie Bytów 52,4 pk pk 1994
*pk-poza klasą

6.2 Gospodarka wodno-ściekowa

W gminie Bytów zaopatrzenie w wodę pochodzi z następujących ujęć:
 • w Bytowie przy ul. Mickiewicza dla Bytowa i okolicznych wsi
 • lokalnych w poszczególnych wioskach
Obecnie gmina Bytów pokryta jest w 97 % w  w sieć wodociągową
Na terenie gminy jest oczyszczalnia komunalna ścieków w Przyborzycach o wydajności 4.000 m3 na dobę.
Na terenie miasta kanalizacja sanitarna jest w 54 %. Do 2003 roku zamierza się wykonać cały zakres kanalizacji w mieście.
W 2000 roku realizowano szereg zadań inwestycyjnych kontynuowanych i nowo rozpoczętych na terenie gminy Bytów. Najważniejsze z nich to:
Kolektory sanitarne i deszczowe:
 • ul.Sikorskiego, Armii Krajowej – długość 1.525 m oraz kanalizacja deszczowaos. Gdańska – długość 1.400 m
 • ul. Brzozowa, Mickiewicza, Sportowa, oś. Kaszubski, ZOZ – długość 1.833 m – kanalizacja sanitarna i deszczowa
 • ul. Lęborska, Przemysłowa, Wybickiego o długości 4.729 m – kanalizacja sanitarna
 • budowa ul. Mierosławskiego z odwodnieniem o długości 355 m – kanalizacja deszczowa.
Wartość zadania ogółem: 2.838.911 zł

6.3 Gospodarka odpadami stałymi

W roku 2000 rozpoczęto realizację „Programu gospodarki odpadami dla siedmiu gmin powiatu bytowskiego (Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studziennice, Tuchomie) – etap I”. Program ten zakłada wprowadzenie we wszystkich uczestniczących gminach podobnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które następnie będą transportowane na teren składowania odpadów w Sierżnie, gdzie powstanie mały zakład utylizacyjny zajmujący się przygotowaniem odpadów surowcowych do sprzedaży.
Koszt realizacji programu wynosi 1.639.435 zł
Na realizację programu uzyskano następujące środki z funduszy pomocowych:
 • dotację 490.000 zł z Fundacji EkoFundusz
 • dotację 100.000 zł z WFOŚiGW z Gdańsku
 • dotację 89.000 zł z PFOŚiGW w Bytowie
 • pożyczkę 170.000 zł z WFOŚiGW w Gdańsku
 • nagrodę 400.000 zł z NFOŚiGW w Warszawie
 • pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Bytów
W ramach programu odbywa się selektywna zbiórka odpadów komunalnych:
tworzyw sztucznych, makulatury, stłuczki szklanej.
Będzie kontynuowana rozbudowa  wysypiska komunalnego w Sierżnie, gdzie powstanie w 2001 roku sortownia odpadów oraz polowa kompostownia typu pryzmowego wraz z selektywna zbiórką odpadów zielonych. Selektywną zbiórkę odpadów rozszerzy się o złom metalowy

6.4 Ochrona powietrza

Substancje zanieczyszczające powietrze nie przekraczają dopuszczalnych wartości stężeń średniorocznych pyłów S02, NO2, CO2 i opadu pyłu.
Poprawa stanu zanieczyszczeń powietrza wynika z restrukturyzacji zakładów, wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, stosowania nowych technologii, oszczędności nośników energii i obniżania kosztów produkcji. Wzrost zanieczyszczeń motoryzacyjnych wynika ze zwiększonej liczby pojazdów spalinowych, co pociąga wzrost emisji CO, N, węglowodorów, związków ołowiu i aldehydów.

6.5 Ochrona przed hałasem

Gwałtowny, skokowy przyrost liczby środków transportu przy minimalnym wzroście długości i jakości dróg spowodował duży wzrost uciążliwości hałasu.
Natężenie hałasu dźwięku w mieście nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców.
Hałas przemysłowy związany jest głównie z niekorzystną lokalizacją i emisją dźwięku ze stolarni, warsztatów samochodowych, hurtowni, lokali rozrywkowych.
Liczba odwiedzin: 573
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij