Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Gospodarka i rynek pracy


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

7.1 Podmioty gospodarcze

W mieście prężnie rozwija się przedsiębiorczość. Funkcjonuje tu ponad 1400 firm działających w sektorach drobnej wytwórczości, handlu i usług. Dają one zatrudnienie dużej liczbie osób w mieście. Funkcjonują tu firmy i zakłady, które dysponują nowoczesna technologia i spełniają wymogi europejskie.

Do największych przedsiębiorstw w mieście należą:
„Wireland” – producent wysokiej jakości wyrobów z drutu, które zdobią kuchnie, łazienki, biura i sklepy całej Europy. W produkcji maszyn i części rolniczych przodują następujące firmy: „Bagra”, PP „Kolaszewski”, PPH-H Malek. W przemyśle metalowym ważną rolę odgrywają firmy: „Polmor”, Sp-nia Inwalidów „Metal” ZPCh, PPiHU Dabew. Przemysł drzewny reprezentują: PUP „Polonia”, producent mebli spełniających wymogi europejskie Fabryka Mebli – „Incop”. W zakresie budownictwa działają firmy:
PPMB „Żmuda”, PP Kopol. Ważną rolę dla gospodarki miasta odgrywa również PPUH „Drutex” – producent stolarki z PCV i aluminium, PP „Agros” – producent sprzętu chłodniczego, producent części znormalizowanych do form wtryskowych „FCPK”, Fabryka Rowerów „Kołaszewski”.
Na terenie gminy Bytów realizowane są również zagraniczne inwestycje m.in.:
 • Firma FCPK Sp. Z o.o.  -  kapitał amerykański,
 • Firma Polmor Sp. Z o.o.  -  kapitał holenderski.
Podmioty gospodarcze
 
Podmioty gospodarcze w gminie Bytów 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ogółem 1.044 1.196 1.266 1.359 1.465 1.492 1.533
W tym:
Handel i gastronomia 397 475 501 511 570 549 553
Usługi 392 334 358 395 423 449 465
Budownictwo 129 132 143 174 203 220 236
Transport 101 108 110 122 104 105 104
Prod. wyrobów przemysłowych 79 88 90 95 97 103 108
Prod. wyrobów spożywczych 20 23 23 22 22 21 19
Dzial. Prod.-handl.-usługowa         46 45 48
                 
  1999 2000
Liczba przedsiębiorstw uruchomionych 186 188
Liczba przedsiębiorstw zlikwidowanych 159 158
*Stan na 31.12.1998 r.
 
Wyszczególnienie Bytów Powiat
Podmioty gospodarcze 1.533 4.361
Zakłady osób fizycznych 1.294 3.547
Spółki z udziałem kapitału zagranicznego 7 55
 

7.2 Charakterystyczne cechy funkcji gospodarczych w gminie

 • dominacja usług handlu i gastronomii,
 • możliwość rozwoju rolnictwa, turystyki, agroturystyki, małych i średnich przedsiębiorstw, produkcji nieuciążliwej dla środowiska oraz usług i handlu.
 • niewiele zakładów pracy o strategicznym znaczeniu, mających dobrą kondycję finansową, deklaruje chęć rozwoju działalności i tworzenia nowych miejsc pracy,
 • zdecydowana większość podmiotów gospodarczych to zakłady osób fizycznych,
 • zagrożeniem jest likwidacja zakładów pracy, restrukturyzacja oraz zwolnienia grupowe,
 • korzystne położenie komunikacyjne i geograficzne,
 • występują niewykorzystane obiekty do prowadzenia działalności gospodarczej. Duży potencjał należący do AWRSP, może stanowić atrakcyjną ofertę dla inwestorów,
 • w celu zachęcenia do inwestowania na terenie gminy proponuje się szereg korzystnych warunków (m.in. zwolnienia podatkowe, ulgi inwestycyjne)
 • konieczna jest rozbudowa infrastruktury (wodociągi, kanalizacja, drogi)
 • możliwość korzystania z preferencji finansowych wynikających z faktu uznania powiatu za szczególnie zagrożony bezrobociem strukturalnym,
 • dostosowanie kierunków kształcenia młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy.
W mieście Bytowie działają następujące przedsiębiorstwa komunalne
 • Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Sp z o.o.
 • Wodociągi Miejskie Bytów – Sp z o.o.
 • Miejski Zarząd Budynków Komunalnych – Sp z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Sp z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne – Sp z o.o.
 

7.3 Rynek pracy

Liczba pracujących ogółem wahała się w poszczególnych latach 1991-2000 w zależności od ogólnej ilości mieszkańców gminy i oscylowała przy wielkości 14.000 osób.
Struktura zatrudnienie według wielkości na koniec 2000 roku ogółem w 1533 zakładach, w tym:
 • Do 5 osób - 1.259 zakładów
 • 6-50 osób  - 230 zakładów
 • 51-250 osób - 40 zakładów
 • powyżej 250 osób - 4 zakłady
 

7.4 Bezrobocie

Stan na 31.12.2000 r. – 2.661 osób, w stosunku do 1999 roku wzrosło o 302 osoby. Dynamika wzrostu 12,8 %. Pobierających zasiłek 739 osób.
Dane w skali powiatu: ogółem bezrobotnych 11.031 osób z tego 6.159 kobiet (55,8 %) wiek:
 • 18-24 lat – 3.007 (1.623),
 • 25-34 lat – 2.882 (1.709),
 • 35-44 lat – 2.832 (1.597),  
 • 45-54 lat – 2.080 (1.144),
 • 55-59 lat – 198 (86),
 • 60 i więcej lat – 32 (-)
Według wykształcenia:
 • Wyższe- 120 osób (80)
 • Policealne i średnie zawodowe  - 1.395 (973)
 • Liceum ogólnokształcące- 593 (453)
 • Zasadnicze zawodowe - 4.139 (1.950)
 • Podstawowe i niepełne- 4.784 (2.703)
Stopa bezrobocia na koniec 2000 roku 30% (IX.1999 r.–24,7%) w stosunku do ludności zawodowo czynnej; w województwie – 16,2 % (IX.1999r.–12,8 %) , w kraju 15 % (IX.1999 r.-11,9%).

Struktura bezrobocia we wsiach po PGR-ach 68 %, w tym kobiet 56,3 % ogółu bezrobotnych. Bez przygotowania zawodowego 43,4 %.
Taka sytuacja jest wynikiem występowania w niektórych gminach terenów popegeerowskich, nie posiadających alternatywy dla ludności poprzednio zatrudnionej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
 
Stan bezrobocia w gminie Bytów w latach 1992 -1998
  31.12.1992 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998
  ogółem w tym kobiet ogółem w tym kobiet ogółem w tym kobiet ogółem w tym kobiet ogółem w tym kobiet ogółem w tym kobiet ogółem w tym kobiet
ogółem 2423 1346 2916 1613 2503 1376 2459 1422 2417 1414 1848 1190 1834 1182
w tym z prawem 1199 570 1772 820 1606 809 1893 1031 1821 997 823 493 654 330
bez prawa 1224 776 1144 793 897 567 566 391 596 417 1025 697 1183 852

Struktura wydatków z Funduszu pracy w lutym 2001 roku przedstawia się następująco:
 
Wyszczególnienie Struktura wydatków
PUP Bytów ogółem
Kwota wydatków w tys. zł %
wydatki ogółem 2875,6 100
zasiłki dla bezrobotnych 1708 59,4
zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne 800 27,8
Finansowanie aktywnych form razem 220,5 7,7
z tego:
szkolenia 3,6 0,1
prace interwencyjne 28,3 1
roboty publiczne 11,8 0,4
pożyczki dla bezrobotnych i osób uprawnionych 10 0,3
pożyczki dla zakładów pracy na dodatkowe miejsca pracy 50 1,7
aktywizacja zawodowa absolwentów 116,8 4,1
program specjalny 0 0
przygotowanie zawodowe młodocianych 119,3 4,1
pozostałe wydatki 27,8 1
Liczba odwiedzin: 575
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij