Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

GRANTY PPGR – nabór uzupełniający

9 stycznia 2023
Burmistrz Bytowa ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych, ogłasza się dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020. Zachęcamy uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Bytów, którzy dotychczas nie skorzystali z programu, do złożenia oświadczenia uczestnictwa.
 
Do kogo skierowany jest program?
Uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich, oddział zerówka przy oddziale szkolnym (dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu: 6 latki, rocznik 2016)  z terenu gminy Bytów (z programu wyłączeni są studenci). Warunkiem udziału w konkursie jest pokrewieństwo ucznia z  krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym , który był pracownikiem w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (nie dotyczy rodzin pracowników Spółdzielczych Kółek Rolniczych –SKR).
 
Uprawnionymi do złożenia dokumentów (zakwalifikowania dziecka do otrzymania wsparcia) są osoby, które spełnią łącznie 4 warunki wskazane w oświadczeniu, tj.:
  1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który  pracował i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020, 2021, 2022), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy, np. ARMIR, PCPR, PFRON, itp.)
  4. uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa, komputera stacjonarnego lub tableta).
Termin i miejsce złożenia wniosku:
Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 10 do 23 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie (ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji, pokój nr 315) w godzinach pracy urzędu, poniedziałki 8:00-16:00, wtorek- piątek 7:00-15:00. Dokumenty należy złożyć osobiście, celem sprawdzenia ich kompletności. Osoba do kontaktu: Weronika Wnuk Lipińska, tel.: 59 822 89 16

UWAGA!
Złożenie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony w ilości nie przekraczającej wartości oszczędności. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.
Złożenie zgłoszenia niekompletnego,  zawierające braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia. 
Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do złożenia wniosku.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenie o wyborze sprzętu, powiązania rodzinne i RODO

4. Dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR tj. świadectwo pracy, zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie, legitymacja ubezpieczeniowa, dowód osobisty (stary) z wpisem o zatrudnieniu, kartoteka wynagrodzeń, itp.

5. kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia oraz potwierdzenie nauki w szkole.

6. potwierdzenie stopnia pokrewieństwa w linii prostej krewnego pracującego niegdyś w PPGR z uczniem wymienionym w oświadczeniu (kserokopia aktu urodzenia dziecka, aktu urodzenia rodziców ewentualnie również dziadków).

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 5139
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij