Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Budżet obywatelski 2015

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji

19 października 2016

Zarządzenie NR 101/2014 Burmistrza Bytowa z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/341/2014 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku”( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 1471), zarządza się, co następuje:

 § 1. Powołuje się Komisję ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku”, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:
1) Andrzej Kraweczyński – przewodniczący komisji,
2) Leszek Waszkiewicz – zastępca przewodniczącego komisji,
3) Bogdan Adamczyk – członek komisji,
4) Krystyna Krzemianowska – członek komisji,
5) Izabela Trojańska – członek komisji,
6) Stefan Sroka – członek komisji,
7) Marcin Chac – członek komisji,
8) Rafał Predel – członek komisji.

§ 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku”, na podstawie zasad określonych w uchwale Nr XXXIX/341/2014 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku”.

§ 3. Ustala się regulamin pracy Komisji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 Załącznikdo zarządzenia Nr 101/2014
Burmistrza Bytowaz dnia 14.05.2014 r.

 

REGULAMIN PRACY

Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pn. „Budżet obywatelski
w gminie Bytów w 2015 roku”

 

§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji a przypadku jego nieobecności przez zastępcę przewodniczącego Komisji.

2. Posiedzeniom Komisji przewodniczy przewodniczący Komisji a w przypadku jego nieobecności -  zastępca przewodniczącego Komisji.

3. Do podjęcia skutecznych decyzji przez Komisję, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Komisji, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Komisji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.

4. Członkowie Komisji wykonują powierzone im czynności w dobrej wierze z zachowaniem należytej staranności, kierując się wyłącznie zasadami weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu, określonymi w uchwale Nr XXXIX/341/2014 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku”.

5. W sprawach, w których dokonana ocena na podstawie zasad określonych w uchwale o której mowa w ust. 3, nie jest jednoznaczna, Komisja rozstrzyga poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów obecnych członków Komisji na danym posiedzeniu.

§ 2. 1. Weryfikacji zgłoszonych zadań, Komisja dokona w terminie do 10 lipca 2014 r.

2. Komisja przedstawi w terminie określonym w ust. 1,burmistrzowi Bytowa listę zadań pozytywnie zweryfikowanych, które poddane będą konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów.

§ 3. 1. Decyzja o odrzuceniu realizacji zadania rozpatrywana jest przez Komisję w obecności co najmniej 2/3  składu Komisji.

2. Decyzję o odrzuceniu realizacji zadania podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu, na którym rozpatrywano zgłoszenie zadania.

3.Komisja na bieżąco przedstawiaburmistrzowi Bytowa do zatwierdzenia decyzje o odrzuceniu realizacji zadania wraz z uzasadnieniem.

§ 4. 1. Z każdego posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który powinien zawierać:
1) datę posiedzenia Komisji,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) opis przebiegu posiedzenia, podjęte rozstrzygnięcia,
4) podpis przewodniczącego lub jego zastępcy oraz protokolanta,
5) załączniki (lista obecności, podjęte rozstrzygnięcia).

2. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bytowie.

3. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.


Liczba odwiedzin: 381
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij