Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Regulamin monitoringu wizyjnego


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
ZARZĄDZENIE NR 239/2019 BURMISTRZA BYTOWA z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Bytowie
         
Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Bytowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Bytowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia nr 239/2019 Burmistrza Bytowa
z dnia 25 października 2019 r.

Regulamin
funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Bytowie
        
§ 1. 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Bytowie zwanym dalej Urzędem, rejestrującego obraz, którym obejmuje budynek Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul. 1-go Maja 15 wraz z jego otoczeniem.
2. Administratorem  danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana w dalszej części RODO) jest Gmina Bytów reprezentowana przez Burmistrza Bytowa.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawowe - art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 22(2) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: iod@bytow.com.pl.

§ 2. Celem instalacji monitoringu wizyjnego jest:
  1. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym,
  2. ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynku urzędu, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,
  3. ograniczenie dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych.
§ 3. 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje:
1) kamery zewnętrzne i wewnętrzne,
2) rejestrator z nośnikami do zapisu danych,
3) stanowisko umożliwiające podgląd i kopiowanie zdarzeń.
2. System monitoringu wizyjnego może być w miarę konieczności i możliwości finansowych Urzędu rozbudowywany i udoskonalany.
3. Bezpośredni dostęp do systemu monitoringu wizyjnego zabezpieczony jest hasłami bezpieczeństwa.
4. Urząd posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku Urzędu) oraz zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku Urzędu). Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń socjalnych, sanitarnych oraz swoim zasięgiem bezpośrednich stanowisk pracy pracowników Urzędu.
5. Monitoring funkcjonuje całodobowo. W godzinach pracy Urzędu dostęp do podglądu na żywo z kamer ma inspektor ds. informatyki.
6. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni od dnia ich nagrania, po tym czasie są automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
7. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega obraz z kamer monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
8. Zapisy z systemu monitoringu wizyjnego nie podlegają archiwizacji.
9. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

§ 4. 1. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratora monitoringu upoważnieni są:
1) Burmistrz Bytowa,
2) Sekretarz Bytowa,
3) Kierownik Wydziału Organizacyjnego,
4) Inspektor ds. Informatyki,
5) Inne osoby po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Bytowa.
2. Udostępnianie nagrań jest możliwe uprawnionym organom lub instytucjom, np. Policja, sąd, prokuratura, po wskazaniu przez nie podstawy prawnej, a pozostałym podmiotom – w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu prawnego w udostępnieniu. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Burmistrza Bytowa  lub w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Bytowa.
3. W wypadkach nie cierpiących zwłoki organ, o którym mowa w ust. 2, zgłasza wniosek ustnie Burmistrzowi Bytowa lub jednej z osób wymienionych w ust. 1, a następnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni dostarcza wniosek na piśmie.
4. Wzór wniosku o udostępnienie danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wniosek, należy złożyć w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło mieć miejsce i musi on zawierać dokładną datę, przybliżony czas oraz miejsce zdarzenia.
5. W przypadku złożenia wniosku po wskazanym terminie lub wniosku bez podania danych o których mowa w ust. 4, może wystąpić brak możliwości odnalezienia właściwego nagrania.
6. Inspektor ds. Informatyki na podstawie wniosku sporządza kopię nagrania za okres, którego dotyczy wniosek.
7. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Urzędu Miejskiego w Bytowie”, prowadzonym przez inspektora ds. informatyki, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
8. Kopia nagrania wykonana na podstawie wniosku o którym mowa w ust. 4 zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od chwili nagrania i może być udostępniona jedynie uprawnionym instytucjom na podstawie przepisów prawa, na zasadach określonych w ust. 2. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji kopia nagrań po okresie wskazanym powyżej podlega zniszczeniu. Fakt zniszczenia odnotowuje się w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego, o którym mowa w ust.7.

§  5. 1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnym z klauzulą informacyjną z wielkością dostosowaną do miejsca lokalizacji.
2. Wzór tabliczki został określony w załączniku nr 3 do regulaminu.
3. Tabliczki informacyjne zostały umieszczone:
  1. przed wjazdem na parking samochodowy,
  2. przed wejściami do urzędu,
  3. na każdej kondygnacji budynku.
4. Poza tabliczkami informacyjnymi dokonano obowiązku informacyjnego poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do regulaminu na tablicach ogłoszeń znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz budynku Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bytow.com.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.bytow.com.pl).
 

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 366
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij