Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Kierowanie do domu pomocy społecznej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, może zostać umieszczona w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej w stosunku do osób zamieszkujących na terenie gminy Bytów wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej:
  1. Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej wnosi miesięczną opłatę za pobyt w DPS w wysokości do 70% swojego dochodu. Jeżeli kwota ta pokrywa pełny koszt utrzymania, to inne osoby i instytucje nie ponoszą żadnych kosztów.
  2. Członkowie rodziny: małżonek, zstępni (dzieci) przed wstępnymi (rodzicami) – są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w DPS, jeżeli kwota 70% dochodu mieszkańca Domu nie jest wystarczająca na pokrycie pełnego kosztu pobytu. Osoby te są wówczas zobowiązane do wnoszenia opłat odpowiednio:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jej przekracza 300% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej z ustawy o pomocy społecznej, przykład: 701 zł (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej) x 300% =2 103 zł,
- w przypadku rodziny, jeżeli posiadany dochód na jednego członka rodziny przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przykład: 528 zł (kryterium na osobę w rodzinie) x 300% =1 584 zł.

Opłatę ustala się wówczas jedynie do kwoty różnicy między dochodem osoby zobowiązanej, a 300% kryterium dochodowego, w oparciu o umowę zawartą między kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, a członkami rodziny bądź w oparciu o decyzję o odpłatności dla osoby zobowiązanej. Opłat mogą dokonywać również inne osoby, które zadeklarują chęć ich ponoszenia.
3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu – zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w danym domu, a opłatami dokonanymi przez samego mieszkańca i członków rodziny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przesłanki skierowania do domu pomocy społecznej spełniają jednocześnie osoby pozostające w związku małżeńskim lub rodzic z pełnoletnim dzieckiem, osoby te można skierować do jednego domu pomocy społecznej pomimo zakwalifikowania każdej z tych osób do różnych typów domów pomocy społecznej.

Informacje szczegółowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
77 – 100 Bytów, ul. Miła 26a
tel.: 59 822 51 01
e-mail: mops-bytow@wp.pl
Liczba odwiedzin: 362
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij