Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Budżet obywatelski 2015

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Informacja z realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku”

19 października 2016
Mianem budżetu obywatelskiego określa się proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet gminy i współdecydują o dystrybucji części środków publicznych, wydzielonych na realizację zadań własnych gminy Bytów, poprzez zgłaszanie do realizacji zadań przez mieszkańców i uprawnione podmioty z gminy Bytów. Realizacja projektu ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania gminą, łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach gminy Bytów.

Uchwałą Nr XXXIX/341/2014  Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku” postanowiono przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Bytów w sprawie wydatkowania części środków finansowych z budżetu gminy Bytów  w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 r.” Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku przeznaczono z budżetu gminy Bytów środki finansowe do kwoty 700000 zł. Uchwała określała również szczegółowe zasady i tryb realizacji projektu oraz harmonogram jego realizacji, który został wykonany zgodnie z terminami w nim określonymi.

Zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogli dokonać:

1) mieszkaniec gminy Bytów, który ukończył 16 lat w dniu zgłoszenia zadania,

2) organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się na terenie gminy Bytów,

3) zarząd osiedla,

4) rada sołecka.

W określonym terminie w harmonogramie konsultacji zgłoszonych zostało 26 zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zgłoszone zadania głównie dotyczyły remontu dróg i chodników, budowy oświetlenia ulic, budowy parkingów, zagospodarowania terenów na cele rekreacyjne.

Zadania zostały zgłoszone przez: mieszkańców – 21 wniosków;  rady sołeckie – 5 wniosków. Żadnego wniosku nie zgłosiły organizacje pozarządowe i zarządy osiedli.

Ogółem wartość zgłoszonych zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego wynosiła 2.164.718 zł.

Weryfikacji zgłoszonych zadań dokonała komisja, powołana przez burmistrza Bytowa. Odrzuceniu podlegały te zadania, które nie spełniały wymienionych wszystkich zasad i kryteriów oceny określonych w uchwale Rady.

Negatywnie zweryfikowano dziesięć nw.  zgłoszeń:

LP

TYTUŁ ZADANIA

MIEJSCE REALIZACJI

SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI

(w zł brutto)

UZASADNIENIE ODRZUCENIA ZGŁOSZENIA

PODSTAWA Z

UCHWAŁY NR XXXIX/341/2014

UZASADNIENIE

1

Budowa sali wiejskiej w  Grzmiącej

Grzmiąca

plac gminny (obok boiska sportowego)

460.020

§1 ust. 3 uchwały

Koszt realizacji inwestycji przekracza kwotę
100.000 zł

2

Oświetlenie przejścia od ul. M. Dąbrowskiej do ul. Gałczyńskiego i w kierunku ul. Wybickiego

Bytów

osiedle XXX-lecia w rejonie między ul. M. Dąbrowskiej, Gałczyńskiego i ciepłowni Dalkia

50.000

§ 6 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały

Lokalizacja realizacji inwestycji niezgodna z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów

3

Osłona śmietnikowa

Bytów

Ul. Stary Dworzec

dz. nr 1/12

28.884

§ 3 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały

Budowa, zagospodarowanie terenu pod śmietnik na odpady komunalne należy do obowiązku właścicieli nieruchomości i administratorów wspólnot mieszkaniowych i nie należy do zadań własnych gminy Bytów

4

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę boiska  wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej

Bytów

dz. nr 158/20 obr. 101 na „Osiedlu Gdańskim”, będąca w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2

99.903

§ 3 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały

Inwestycja realizowana na gruncie użyczonym jednostce organizacyjnej gminy Bytów

5

Modernizacja nawierzchni i chodnika ul. Górnej w Bytowie

Bytów

ul. Górna 

89.273

§ 1 ust. 3 uchwały i § 6 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały

Przy realizacji inwestycji występuje konieczność  przebudowy całej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, pozostałe instalacje) co znacznie podwyższy koszt inwestycji, który przekracza 100 tys. zł

6

Wykonanie ogrodzenia oraz naprawa murawy boiska sportowego  przy Szkole Podstawowej w Pomysku Wielkim

Pomysk Wielki działka przy Szkole Podstawowej 

59.650

§ 3 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały

Inwestycja realizowana na gruncie użyczonym gminnej jednostce organizacyjnej

7

Dostosowanie sali gimnastycznej do prowadzenia zajęć sprzyjających rozwojowi   tańca i krzewienia kultury fizycznej

Bytów

sala gimnastyczna przy ul. Mickiewicza 13

4.900

§ 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały

W związku ze zmianą koncepcji funkcjonowania obiektów po byłym MOSiR, również budynku głównego niezasadnym jest ponoszenie w chwili obecnej nakładów w pomieszczeniach tego obiektu. Ponadto zakupy określone w zgłoszeniu nie stanowią zadań inwestycyjnych.

8

Budowa stanowisk siłowni zewnętrznych, przy chodniku i drodze rowerowej przy 

 ul. Styp-Rekowskiego

Bytów

lewa strona chodnika ul. Styp-Rekowskiego patrząc w kierunku ul. Popiełuszki

100.000

§ 3 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały

Zadanie niemożliwe do zrealizowania, gdyż lokalizacja inwestycji znajduje się w pasie drogowym i  jest niezgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

9

Wymiana lamp oświetleniowych przy bytowskim zamku               

Bytów

bytowski zamek przy ul. Zamkowej 

70.110

§ 3 ust. 3 i § 6 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały

Inwestycja częściowa realizowana na gruncie nie będącym własnością gminy Bytowie.

Inwestycja powinna być zrealizowana przy kompleksowym zagospodarowaniu terenu przy zamku.

10

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na drodze osiedlowej przy Pochyłej w sąsiedztwie bloku przy ul. Górnej

Bytów

ul. Pochyła 

17.170

§ 6 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały

Koszt podany w przedłożonej kalkulacji nie daje możliwości zrealizowania proponowanej inwestycji

 

RAZEM

x

979.910

x

x

 

Pozytywnie zweryfikowano 16 zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego:

LP

TYTUŁ ZADANIA

MIEJSCE REALIZACJI

OPIS ZADANIA

SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI

(w zł brutto)

1

Remont chodnika i wykonanie oświetlenia solarnego

Bytów

ul. Nad Borują

dz. nr 68/1 i 67/1

-   remont chodnika o pow. 300 m2

-   montaż słupów oświetleniowych szt. 4

73.742

2

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pochyłej 3

Bytów

skarpa od frontu budynku przy  ul. Pochyłej 3

 

-   zagospodarowanie skarpy na miejsca parkingowe o pow. 240 m2

82.807

3

Modernizacja ul. Sportowców w Mądrzechowie

Mądrzechowo

ul. Sportowców 

-    wykonanie chodnika o pow. 140 m2

-    nawierzchnia ulicy o długości 70 m i   szer. 5 m (350 m2)

-    wykonanie parkingu  na długości 70 m i szer. 2,40 m

99.659

4

Budowa i remont chodnika przy ul. Jeziornej w Bytowie

Bytów

ul. Jeziorna

-  wykonanie chodnika o pow. około 640 m2

-  remont chodnika o pow. ok. 20 m2

57.000

5

Budowa oświetlenia przy ul. Konwaliowej

Bytów

ul. Konwaliowa  , dz. nr 574/40, 574/23

-  wykonanie projektu oświetlenia

-  montaż słupów oświetleniowych szt. 8

41.731

 

6

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Piwonii poprzez budowę oświetlenia ulicy

Bytów

ul. Piwonii 

-  wykonanie projektu oświetlenia

-    montaż słupów oświetleniowych

szt. 15

61.000

7

Zagospodarowanie terenów sportu i rekreacji na osiedlu Konstytucji 3 Maja

Bytów

teren sportowo-rekreacyjny pomiędzy ul. Naruszewicza i Harcerską,

 dz. nr 251

-  naprawa nawierzchni boiska o pow. 600 m2

-  ogrodzenie boiska do siatkówki

i tenisa o wym. 27x22 m

-  ogrodzenie 1 boku boiska do piłki nożnej o dł. 45 m

-  piłko chwyty do piłki nożnej o dł.  23 i 33 m

-  przyłącze wodne o dł. 40 m

-  urządzenia zabawowe dla małych dzieci (huśtawka 2 osobowa i ważka, zestaw zabawowy)

-  wiata szt. 1

95.500

8

Budowa oświetlenia przy ul. Spacerowej w Dąbiu

Dąbie

ul. Spacerowa 

-  wykonanie projektu oświetlenia

-  montaż słupów oświetleniowych szt. 8

50.000

9

Budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego i ulicy Szymanowskiego w Rzepnicy

Rzepnica

ul. Paderewskiego ul. Szymanowskiego 

- wykonanie projektu oświetlenia

- montaż słupów oświetleniowych

szt. 10

55.000

10

Przebudowa istniejącej drogi, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”

Gostkowo

dz. nr 164/3 

- budowa drogi o dł. 151,7 m i szer. 5 m (pow. 758,5 m2)

99.993

11

Przebudowa drogi w Niezabyszewie dz. nr 683

Niezabyszewo

dz. nr 683

-  budowa drogi o dł. 195 m

96.000

12

„2xE czyli Efektowny Efektywny”  - zagospodarowanie działki

nr 33/4 przy ul. Miłej 1-3, 5-7

Bytów

ul. Miła 

dz. nr 33/4

-  droga dojazdowa na działkę,

-  miejsca parkingowe

-  plac zabaw dla dzieci,

-  boisko do koszykówki

-  altany, ławki ze stołami

-  zieleń

 

100.000

13

Budowa odwodnienia boisk do siatkówki nad jez. Jeleń

Bytów

boisko

nad jez. Jeleń

 

- wykonanie odwodnienia 2 piaskowych boisk

26.234

14

Renowacja drogi

Bytów

ul. 1 Maja

działka przy posesji

nr: 20,22,24, 26

-  droga o pow. 300 m2

-  chodnik o  pow. 130 m2

-  kanalizacja deszczowa o dł. 67 m

91.715

15

Przebudowa drogi gminnej

w Bytowie – ul. Armii Krajowej

Bytów

 ul. Armii Krajowej

od budynku nr 7a do budynku nr 9 (część drogi gminnej – dz. nr 90 obr. 0006)

- wykonanie drogi z płyt JUMBO

o pow. 765 m2 (255x3)

-  wykonanie mijanek drogowych o pow. 250 m2

99.077

16

Budowa odcinka drogi gminnej dz. nr 60/25 stanowiącej dojazd do powstającego kompleksu osiedli mieszkaniowych w Mądrzechowie

Mądrzechowo

dz. nr 60/25

-  wykonanie projektu technicznego

-  budowa skrzyżowania

-  tymczasowe utwardzenie odcinka drogi o dł. 210 m i szer. 5 m

55.350

 

 

RAZEM

X

X

1.184.808

 

Pozytywnie zweryfikowane zadania zostały poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów. Przed przeprowadzeniem konsultacji społecznych poinformowano mieszkańców Gminy o terminie i miejscach przeprowadzenia konsultacji oraz zasadach głosowania, poprzez publikacje na stronie internetowej Urzędu, w prasie lokalnej i radiu lokalnym oraz plakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Głosowanie przeprowadziła  komisja powołana zarządzeniem burmistrza Bytowa. Uprawnionych do głosowania było 19.863 mieszkańców gminy Bytów. W głosowaniu wzięło udział 2.455 mieszkańców, co stanowi frekwencję w wysokości  12,4 %. Głosów ważnych oddano 2.392 a głosów nieważnych 63.

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy  Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2015 roku” przedstawiają się następująco:

LP

TYTUŁ ZADANIA

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW

1

Remont chodnika i wykonanie oświetlenia solarnego

Bytów

ul. Nad Borują

179

2

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pochyłej 3

Bytów

 ul. Pochyła 3

89

3

Modernizacja ul. Sportowców w Mądrzechowie

Mądrzechowo

ul. Sportowców 

259

4

Budowa i remont chodnika przy ul. Jeziornej w Bytowie

Bytów

ul. Jeziorna

42

5

Budowa oświetlenie przy ul. Konwaliowej

Bytów

ul. Konwaliowa 

137

6

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Piwonii poprzez budowę oświetlenia ulicy

Bytów

ul. Piwonii 

63

7

Zagospodarowanie terenów sportu i rekreacji na osiedlu Konstytucji 3 Maja

Bytów

 ul. Naruszewicza,

ul. Harcerska

156

8

Budowa oświetlenia przy ul. Spacerowej w Dąbiu

Dąbie

ul. Spacerowa 

58

9

Budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego i ulicy Szymanowskiego w Rzepnicy

Rzepnica

ul. Paderewskiego i Szymanowskiego 

315

10

Przebudowa istniejącej drogi, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”

Gostkowo

dz. nr 164/3 

255

11

Przebudowa drogi w Niezabyszewie dz. nr 683

Niezabyszewo

dz. nr 683

251

12

„2xE czyli Efektowny Efektywny”  - zagospodarowanie działki  nr 33/4 przy ul. Miłej 1-3, 5-7

Bytów

ul. Miła  

115

13

Budowa odwodnienia boisk do siatkówki nad jez. Jeleń

Bytów

boisko nad jez. Jeleń

23

14

Renowacja drogi

Bytów

ul. 1 Maja działka przy posesji  nr: 20,22,24, 26

179

15

Przebudowa drogi gminnej

w Bytowie – ul. Armii Krajowej

Bytów

 ul. Armii Krajowej

od budynku nr 7a do  nr 9

171

16

Budowa odcinka drogi gminnej dz. nr 60/25 stanowiącej dojazd do powstającego kompleksu osiedli mieszkaniowych w Mądrzechowie

Mądrzechowo

dz. nr 60/25

100

 

RAZEM

X

2.392

Zgodnie z § 12 ust. 2 zasad konsultacji, do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjęto te zadania, które uzyskały największą liczbę oddanych głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych tj. 700 tys. zł, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2015 roku.

Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Bytów w 2015 roku przyjęto następujące zadania:

LP

TYTUŁ ZADANIA

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI

1

Budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego i ulicy Szymanowskiego w Rzepnicy

Rzepnica

ul. Paderewskiego i Szymanowskiego 

55 000

2

Modernizacja ul. Sportowców w Mądrzechowie

Mądrzechowo

ul. Sportowców

 

99 659

3

Przebudowa istniejącej drogi, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”

Gostkowo

dz. nr 164/3

 

99 993

4

Przebudowa drogi w Niezabyszewie dz. nr 683

Niezabyszewo

dz. nr 683

 

96 000

5

Remont chodnika i wykonanie oświetlenia solarnego

Bytów

ul. Nad Borują

 

73 742

6

Renowacja drogi

Bytów

ul. 1 Maja działka przy posesji  nr: 20,22,24, 26

91 715

7

Przebudowa drogi gminnej

w Bytowie – ul. Armii Krajowej

Bytów

 ul. Armii Krajowej

od budynku nr 7a do  nr 9

99 077

8

Zagospodarowanie terenów sportu i rekreacji na osiedlu Konstytucji 3 Maja

Bytów

 ul. Naruszewicza,

ul. Harcerska

95 500

 

RAZEM

X

710 686

 

 

Zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego

w gminie Bytów w 2015 roku

1.      Zagospodarowanie terenów sportu i rekreacji na osiedlu Konstytucji 3 Maja – pomiędzy ulicami Naruszewicza i Harcerską w Bytowie, działka nr 251, obręb 102

Koszt: 86 700,24 zł.

 

Wykonawca: Spółka Cywilna RECLAF

 

Termin realizacji: 8.06.2015r. – 30.07.2015r.

 

W ramach inwestycji wykonano następujące działania:

 

-       naprawa nawierzchni boiska do siatkówki i tenisa z mączki ceglanej o powierzchni ok. 600 m2 polegająca na udrożnieniu zamulonego odwodnienia, uzupełnieniu wierzchniej warstwy mączki ceglanej oraz montażu plastikowych linii boiska,

 

-       wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki i tenisa z siatki, słupki zamykane kapslem wraz z furtką wejściową,

 

-       wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska siatkówki i tenisa  ze studzienką licznikową z kręgów betonowych wraz z licznikiem, punktem podłączenia węża ogrodowego oraz zaworem umożliwiającym spuszczenie wody,

 

-       ogrodzenie boku boiska do piłki nożnej z siatki od strony ul. Harcerskiej, słupek zamykany kapslem, 

 

-       wykonanie piłkochwytów na boisku do piłki nożnej,

 

-       zakup i montaż zestawu urządzeń zabawowych dla dzieci,

 

-       wykonanie wiaty drewnianej wraz z podłożem z kostki betonowej.

 

  1. 2.      Remont nawierzchni drogi dojazdowej w m. Gostkowo gm. Bytów

 

Koszty: 92.258,87 zł (brutto).

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych „ Domel”,

Termin realizacji: 9.07.2015r. – 30.10.2015r.

Zakres prac obejmował:

-         budowę drogi z nawierzchni z kostki betonowej o dł. 140mb ,

-         budowę drogi z nawierzchni tłuczniowej o dł. 110mb.

 

  1. 3.      Remont nawierzchni na ul. Sportowców w Mądrzechowie

 

Koszty: 74.545,64 zł (brutto).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjno  Usługowe Roman Jereczek,

Termin realizacji: 6.08.2015r. - 14.09.2015r.

Zakres prac obejmował:

-         budowę drogi z nawierzchni z kostki betonowej o dł. 70mb wraz z chodnikiem,

-         budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni tłuczniowej,

-         budowę oświetlenia ulicznego z czterema punktami świetlnymi.

 

  1. 4.      Remont nawierzchni na ulicy Armii Krajowej w Bytowie

Koszty: 93.842,21 zł (brutto).

Wykonawca: Firma Usługi Transportowe i Ziemne Henryk Reclaf,

Termin realizacji: 29.05.2015r. - 30.06.2015r.

Zakres prac obejmował:

-         budowę jezdni  o nawierzchni z płyt typu jumbo o dł. 270mb,

 

  1. 5.      Przebudowa drogi w Niezabyszewie nr 683

Koszty 94.529,84 zł (brutto).

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych „ Domel”

Termin realizacji:  9.07.2015r. – 21.10.2015r.

Zakres prac obejmował:

-         budowę drogi z nawierzchni z kostki betonowej o dł. 205mb ,

-         budowę instalacji deszczowej odwadniającej korpus drogi.

 

  1. 6.      Remont nawierzchni na ulicy 1-go Maja w Bytowie

Koszty: 67.529,28 zł (brutto).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygert Julita

Termin realizacji:  8.06.2015r. – 27.07.2015r.

Zakres prac obejmował:

-         budowę jezdni  o nawierzchni z kostki betonowej o dł. 70mb,

-         budowę kanalizacji deszczowej o dł.25mb.

 

  1. 7.      Remont chodnika i wykonanie oświetlenia solarnego w Bytowie przy ul. Nad Borują

Koszty: 55.695,57 zł (brutto).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjno  Usługowe Roman Jereczek

Termin realizacji: 10.06.2015r. – 5.08.2015r.

Zakres  prac obejmował:

-         budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 300m2,

-         montaż czterech latarni oświetlenia parkowego.

 

  1. 8.      Budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego i ul. Szymanowskiego w Rzepnicy.

Łączny koszt inwestycji wynosi 54 666,12 zł brutto.  

Wykonawca: Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego GREKS Grzegorz Rycko

Termin realizacji: 17.03.2015r. – 2.10.2015r.

Inwestycja obejmowała:

-       sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

-       budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych ul. Ignacego Paderewskiego i Karola Szymanowskiego w Rzepnicy, montaż 10 latarni

 

  1. 9.      Budowa oświetlenia przy ul. Konwaliowej w Bytowie.

Łączny koszt inwestycji wynosi 33 000,00 zł brutto.

Wykonawca: Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego GREKS Grzegorz Rycko
z siedzibą w Świątkowie

Termin realizacji: 22.09.2015r. – 4.12.2015r.

Inwestycja obejmowała:

-      sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

-       budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwaliowej w Bytowie, montaż 6 latarni

.

10.  Zagospodarowanie działki nr 33/4 przy ul. Miłej w Bytowie.

Łączny koszt inwestycji wynosi 47 228,00 zł brutto.

Wykonawca: RESCHLER Leszek Reszka z siedzibą w Ciemnie.

Termin realizacji: 9.11.2015r. – 1.12.2015r.

Inwestycja obejmowała:

-           utwardzenie nawierzchni placu płytami betonowymi MEBA  o powierzchni 440 m2

 

Koszty inwestycji zrealizowanych w ramach „budżetu obywatelskiego

w gminie Bytów w 2015 roku .

 

Lp.

Inwestycja

Koszt              

 

1

Zagospodarowanie terenów sportu i rekreacji na osiedlu Konstytucji 3 Maja

86700,24

 
 

2

Remont nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Gostkowo

92258,87

 
 

3

Remont nawierzchni na ul. Sportowców w Mądrzechowie

74545,64

 
 

4

Remont nawierzchni na ulicy Armii Krajowej w Bytowie

93842,21

 
 

5

Przebudowa drogi w Niezabyszewie nr 683

94529,84

 
 

6

 Remont nawierzchni na ulicy 1-go Maja w Bytowie

67529,28

 
 

7

 Remont chodnika i wykonanie oświetlenia solarnego w Bytowie przy ul. Nad Borują

55695,57

 
 

8

Budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego i ul. Szymanowskiego w Rzepnicy

54666,12

 
 

9

Budowa oświetlenia przy ul. Konwaliowej w Bytowie

33000,00

 
 

10

Zagospodarowanie działki nr 33/4 przy ul. Miłej w Bytowie

47228,00

 
 
       

Suma:

699995,77

 
           

 


Liczba odwiedzin: 378
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Zamknij