Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Budżet obywatelski 2020

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

7 czerwca 2019
Informacja w sprawie zgłaszania zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Bytów w 2020 roku
1. W dniu 12 czerwca br. wejdzie w życie uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w gminie Bytów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 2570).
2. Na realizację zadań w ramach projektu w 2020 r. przeznacza się z budżetu gminy Bytów środki finansowe do kwoty 400.000 zł.
3.
Zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może dokonać każdy mieszkaniec gminy, bez ograniczenia liczby składanych projektów.
4. Zgłoszenie zadania powinno zawierać:
 • dane określone we wzorze, stanowiącym załącznik do ww. uchwały,
 • wykaz osób popierających zgłoszenie zadania, według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały,
 • kalkulację szacunkową kosztów realizacji zadania.
5. Wzory formularzy, o których mowa w pkt 4 dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bytowie (pok. 104) oraz możliwe do pobrania na stronie internetowej Urzędu: www.bytow.com.pl – zakładka „Budżet obywatelski” -Budżet obywatelski 2020.
6.Zgłoszenie zadania składa się w Urzędzie Miejskim w Bytowie (pok. Nr 104 lub 201) lub można przesłać pocztą w terminie do 1 lipca 2019 r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bytowie a nie data stempla pocztowego).
7. Zasady i kryteria, które musi spełniać zgłoszenie zadania do realizacji w ramach projektu aby było ono pozytywnie zweryfikowane i poddane w dalszej kolejności konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów:
 • złożenie zgłoszenia w terminie do 1 lipca br.,
 • dokonanie zgłoszenia przez mieszkańca gminy Bytów,
 • zgłoszenie powinno zawierać dane określone we wzorze formularza zgłoszenia,
 • poparcie zgłoszenia przez co najmniej 20 mieszkańców gminy Bytów,
 • przedłożenie kalkulacji szacunkowej kosztów realizacji zadania,
 • realność przedłożonego szacunkowego kosztu realizacji zadania,
 • koszt realizacji zadania nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł,
 • realizacja zadania powinna nastąpić w całości w 2020 roku,
 • zgłoszenia realizacji zadań mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o charakterze lokalnym lub o charakterze ogólno-gminnym, z wyłączeniem zadań realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Bytów oraz podmiotów, którym użyczono nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Bytów,
 • opracowanie dokumentacji technicznej nie stanowi zadania inwestycyjnego,
 • zgłoszone zadania mogą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy, realizowanych na mieniu gminy Bytów, w tym oddanym w użytkowanie wieczyste dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Bytowie,
 • zxgodność wydatkowania środków publicznych, z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i gospodarny,
  z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
8. Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają wszystkich zasad i kryteriów oceny, określonych w pkt 7.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 267
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij