Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

2018

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków na modernizację źródła ciepła

27 marca 2018
Zapraszamy mieszkańców gminy Bytów do udziału w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), w zakresie modernizacji źródeł energii cieplnej.
Urząd Miejski w Bytowie przystępuje do udziału w konkursie o dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarze administracyjnym Gminy Bytów.

Do konkursu można zgłaszać zadania polegające na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- kotami opalanymi biomasą (5 klasy), spełniającymi wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,
- pompami ciepła,
- podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej
- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Zadanie może być realizowane w budynkach mieszkalnych:
- jednorodzinnych, stanowiących własność osób fizycznych,
- wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Termin składania wniosków:
3 kwietnia 2018 r. –  25 kwietnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miejski w Bytowie, Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów; pokój 315; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej: www.bytow.com.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie, pokój nr 315.

Kryteria wyboru uczestników:
Do projektu zakwalifikowane zostaną podmioty spełniające warunki zawarte w „Zasadach udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie gminy Bytów oraz trybie postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Bytów w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą Czyste powietrze Pomorza (edycja 2018)”.

Warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie dofinansowania przez gminę Bytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Złożenie wniosku i wyłonienie go do realizacji, nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania.

Koszty kwalifikowalne:
Kosztami kwalifikowanymi są: dokumentacja i nadzór techniczny, demontaż istniejącego źródła ciepła, zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem, wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. oraz montaż:
•    kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
•    kotłów opalanych biomasą,
•    pomp ciepła,
•    węzłów cieplnych z przyłączami do miejskiej sieci ciepłowniczej,
•    elektrycznych urządzeń grzewczych na potrzeby ogrzewania budynków;

Wartość dofinansowania:
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dla Beneficjenta ostatecznego może wynieść do 30% kosztów kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie i jest uzależniona od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.
Dodatkowa kwota dotacji ze środków Gminy Bytów stanowić będzie do 5 % kosztów kwalifikowalnych zadania zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie obliczane jest procentowo od kwoty kosztów kwalifikowalnych zadeklarowanych przez mieszkańców na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Pozostała część kosztów do 100% przedsięwzięcia stanowi wkład własny mieszkańców uczestniczących w projekcie.

W zależności od przyjętego rozwiązania, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi nie więcej niż:
•    kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
     - 5000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
     - 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
•    pompy ciepła:
     - 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
•    podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
     - 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
     - 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem,
•    elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków:
     - 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Wykonanie przedmiotowych instalacji i przedłożenie dokumentów rozliczeniowych powinno odbyć się w terminie od lipca 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

UWAGA! Kwalifikowane będą wyłącznie zadania nierozpoczęte. Dofinansowaniem zostaną objęte koszty potwierdzone fakturą lub rachunkiem, poniesione po dacie podpisania przez mieszkańców deklaracji udziału w projekcie. Deklaracje zostaną podpisane najwcześniej w lipcu 2018 r., tj. po rozstrzygnięciu konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz przyznaniu dotacji dla Gminy Bytów.


Dodatkowych informacji udziela: Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15; pokój 315; pod numerem telefonu (59) 822 89 16 oraz e-mailowo: p.gliszczynski@bytow.com.pl.

 

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 321
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij