Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Wyniki prac podczas seminarium


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

18.1 Wizja Gminy bytów w 2015 roku

Zespół 1
 • Liczba ludności – miasto 20.000 mieszkańców + wieś 5.000 mieszkańców, więcej ludzi starszych.
 • Stan środowiska -poprawa stanu powietrza, wód, zagrożenia dla gleb w związku z intensyfikacją produkcji rolnej, zagrożenia dla krajobrazu (elektrownie wiatrowe, maszty, zabudowa).
 • Stan rolnictwa - mała liczba gospodarstw rolnych (50) specjalistycznych o dużej powierzchni i intensywności produkcji rolnej.
 • Problemy społeczne - poziom biedy nie zwiększy się, wzrośnie przestępczość młodzieży.
 • Lokalne finanse - poziom finansów lokalnych na podobnym poziomie, inna struktura wydatków.
 • Dochody mieszkańców - emerytury, renty, dochody z pracy, dochody z turystyki.
 • Infrastruktura - wyposażenie w infrastrukturę komunalną zaspokojone w 90%.
 • Kierunki dalszego rozwoju - większe znaczenie turystyki i agroturystyki, poprawa komunikacji z Trójmiastem - drogi, kolej (dojazd do pracy i instytucji kulturalnych). Zwiększenie liczby MŚP. Lepsza dostępność do oświaty ponadgimnazjalnej i ustawiczne kształcenie dorosłych,
Zespół 2
 • Liczba ludności – istniejący stan z niewielką tendencją wzrostową, odmłodzenie społeczeństwa.
 • Stan środowiska - poprawa stanu środowiska.
 • Stan rolnictwa - zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych (małych), rozwój specjalistycznych gospodarstw rolnych, wzrost produkcyjności gospodarstw rolnych.
 • Problemy społeczne - zdecydowany spadek bezrobocia, wzrost zamożności społeczeństwa, spadek przestępczości, podniesienie poziomu edukacji mieszkańców.
 • Lokalne finanse - wzrost finansów lokalnych.
 • Dochody mieszkańców - rozwój MŚP z uwzględnieniem walorów turystycznych (agroturystyka, usługi okołoturystyczne), otwarcie na rynek Trójmiasta.
 • Infrastruktura - pełne skanalizowanie i gazyfikacja miasta i gminy, rozwój infrastruktury drogowej lokalnej i łączącej z innymi ośrodkami (połączenia drogowe, szybka kolej). Rozwój bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej.
 • Kierunki dalszego rozwoju - nowoczesna turystyka i agroturystyka, nowoczesne rolnictwo także ekologiczne, przetwórstwo rolno-spożywcze, rozwój nowoczesnej małej i średniej przedsiębiorczości.
Zespół 3
 • Liczba ludności – 25.000 mieszkańców w tym miasto:~20.000
 • Stan środowiska - bardzo dobry
 • Stan rolnictwa - około 60-100 dużych gospodarstw rolnych
  • baza: uprawa warzyw, okopowe
  • produkcja i hodowla trzody chlewnej i drobiu
  • rozwój regionalnego przetwórstwa (samowystarczalność)
 • Problemy społeczne - poziom biedy zmaleje, poziom przestępczości wzrośnie.
 • Lokalne finanse - znaczący wzrost.
 • Dochody mieszkańców - praca na własny rachunek, agroturystyka, praca w Unii Europejskiej.
 • Infrastruktura – woda 100%, kanalizacja 100%, drogi zmodernizowane, PKP – połączenie z Gdańskiem.
 • Kierunki dalszego rozwoju - rolniczo-turystyczny.
Zespół 4
 • Liczba ludności – niezmienna.
 • Stan środowiska – nastąpi poprawa (uwaga na jeziora!).
 • Stan rolnictwa – zmniejszenie liczby małych gospodarstw rolnych (rodzinnych) na rzecz dużych – spadek produkcji.
 • Problemy społeczne – ogólny wzrost poziomu życia, spadek przestępczości, dalsze rozwarstwienie zamożności społeczeństwa.
 • Lokalne finanse – przyrost dochodów (wskutek dalszej decentralizacji).
 • Dochody mieszkańców – wzrost przedsiębiorczości, rolnictwo i turystyka.
 • Infrastruktura – dalsza znacząca poprawa.
 • Kierunki dalszego rozwoju – tradycja.
Zespół 5
 • Liczba ludności – 25.000 mieszkańców.
 • Stan środowiska – dobry, nastąpi istotna poprawa w zakresie czystości wód oraz segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • Stan rolnictwa – 150 gospodarstw produkcyjnych, 200 gospodarstw o funkcji turystycznej lub socjalno-bytowej.
 • Problemy społeczne
  • poziom biedy mniej niż 15 % społeczeństwa żyje poniżej minimum socjalnego,
  • poziom przestępczości w granicach średnich norm europejskich,
  • poziom bezrobocia do 10 %.
 • Lokalne finanse – wzrost o 30%.
 • Dochody mieszkańców – usługi, handel, produkcja drobnoprzemysłowa przyjazna dla środowiska, turystyka.
 • Infrastruktura – kanalizacja w mieście i na wsi w 100%, woda w 100%, nastąpi ogólna poprawa stanu dróg lokalnych, Bytów posiada obwodnicę
 • Kierunki dalszego rozwoju – turystyczno-rolnicza.

18.2 Cele strategiczne opracowane na bazie:

a) atutów
 • Rozbudowa bazy turystyczno-wypoczynkowej – 6 punktów
  • miejsca noclegowe
  • gastronomia
  • motele
  • szlaki turystyczne
  • wypożyczalnie sprzętu
  • rozwój agroturystyki.
 • Dalsze przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą, usługową i turystyczną.
  Wybudowanie basenu i hali widowiskowo-sportowej (Centrum).
  Opracowanie koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego miasta i gminy Bytów – 3 punkty.
 • Promocja atrakcyjnego stanu krajobrazu i środowiska.
  Promocja miasta i gminy jako terenów atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów – 2 punkty.
 • Podnoszenie jakości usług edukacyjnych
  Kształcenie w zakresie turystyki, przedsiębiorczości itp. – 2 punkty.
 • Utrzymanie obecnego stanu środowiska naturalnego i dalsza jego poprawa – 1 punkt
 • Promocja i rozwój rolnictwa ekologicznego – 0 punktów.
 • Podniesienie jakości pracy samorządów (odpolitycznienie) – 0 punktów.
b) słabości
 • Poprawa stanu dróg.
  Budowa obwodnicy.
  Utrzymanie połączenia kolejowego – 8 punktów.
 • Odpowiednia polityka rolna państwa i gminy – 4 punkty.
 • Rozwój infrastruktury technicznej na terenach wiejskich – 4 punkty.
 • Rozbudowa i modernizacja bazy sporoto-rekreacyjnej i turystycznej (basen) – 2 punkty
 • Stworzenie nowych miejsc pracy.
  Zmiana polityki państwa i gminy (system podatkowy) – 1 punkt
 • Stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia wyższego w naszym mieście na nowoczesnych kierunkach nauczania.
  Tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy dla ludzi wykształconych – 0 punktów
c) szans
 • Stworzenie bazy turystycznej na wysokim poziomie – 6 punktów.
 • Stworzenie programu budowy i modernizacji dróg w gminie oraz infrastruktury towarzyszącej – 3 punkty.
 • Stworzenie warunków dla kapitału krajowego i zagranicznego – 3 punkty
 • Szeroka promocja gminy – 2 punkty.
 • Ulgi, zwolnienia z podatków lokalnych dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy – 1 punkt.
 • Stworzenie programów ochrony środowiska naturalnego (nie dopuszczać do lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska).
  Pozyskiwanie środków pomocowych na ochronę środowiska – 1 punkt.
 • Stworzenie warunków (Urząd Miasta) dla szybkiej obsługi inwestorów – 0 punktów.
d) zagrożeń
 • Utworzenie z Bytowa Centrum Turystycznego dla okolicznych gmin z rozwiniętą bazą handlową, gastronomiczną, kulturalną, sportową, muzealną – 16 punktów.
 • Wspieranie rozwoju agroturystyki i rolnych gospodarstw specjalistycznych – 12 punktów.
 • Stworzenie warunków formalno-prawnych (szybkie ścieżki inwestycyjne, ulgi w podatkach lokalnych) i infrastrukturalnych dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i ściągania inwestorów. Tworzenie wizerunku Bytowa jako miasta przyjaznego dla inwestorów – 7 punktów.
 • Wywieranie presji na polityków regionalnych i centralnych w celu prowadzenia polityki wspierania terenów zagrożonych wysokim bezrobociem w szczególności rozwój przedsiębiorczości na wsi – 3 punkty.
 • Bardziej dynamiczna promocja gminy w ośrodkach wielkomiejskich i turystycznych w okolicy 100 km jako miejscowości - terenu wartego zobaczenia „nawet w jeden dzień” – 1 punkt.
Liczba odwiedzin: 485
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij