Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Wstęp


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

1.1 Cel opracowania

Gmina Bytów jest jedną z bardziej wyróżniających się inicjatywą i szczególnymi osiągnięciami gmin w Polsce. Sprawiła to między innymi konsekwentna realizacja misji, celów strategicznych oraz zadań określonych w „Raporcie z sesji strategicznych rozwoju Miasta i Gminy Bytów" opracowanego w 1998 roku. Program ten do chwili obecnej został już w znacznej części zrealizowany.

W celu systematycznej poprawy warunków życia w gminie Bytów i sprostania wyzwaniom przyszłości, niezbędna jest kontynuacja szybkiego rozwoju gminy. Dla sprostania tym wymogom i oczekiwaniom społeczności lokalnej niezbędnym stało się opracowanie aktualizacji strategii rozwoju gminy. Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie na nowo „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Bytów do 2015 roku”. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy wymaga planowania strategicznego, które łączy problematykę społeczną, ekologiczną, gospodarczą i przestrzenną. Strategia rozwoju powinna być podstawowym dokumentem decyzyjnym kierunkującym działalność organów samorządu terytorialnego w dłuższych okresach czasu. Niniejsza strategia będzie podstawą aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania programów operacyjnych, przedsięwzięć rozwojowych i planów inwestycyjnych, w tym corocznych budżetów gminy.

Posiadanie strategii rozwoju ułatwi gminie dostęp do krajowych i regionalnych środków inwestycyjnych oraz jest warunkiem możliwości skorzystania ze środków pomocowych i przedakcesyjnych, związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
 • ogólna charakterystyka gminy,
 • diagnoza istniejącego potencjału gminy,
 • perspektywy rozwojowe gminy, wynikające z przewidywanego kształtowania się sytuacji w otoczeniu,
 • misja gminy oraz wizja jej rozwoju do 2015 roku,
 • cele strategiczne rozwoju gminy, oraz propozycje programów operacyjnych i kluczowych przedsięwzięć do realizacji.
 • badanie zgodności celów strategicznych Gminy Bytów ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego.
 • porównanie ze strategią rozwoju gminy z 1998 roku.

1.3 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie wyników prac seminarium diagnostyczno – projektowego nt. „Strategia rozwoju gminy do 2015 r.”, prowadzonego przez Fundację PGP – Bałtycki Instytut Gmin z Gdańska, które odbyło się 10 maja 2001 r. w Tuchomiu. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Zarządu Miasta i Gminy, Rady Miasta i Gminy oraz przedsiębiorstw, organizacji, instytucji i miejscowych środowisk gospodarczych, społecznych, kulturalnych i opiniotwórczych gminy Bytów.

W niniejszym opracowaniu uwzględniono również wszystkie udostępnione Fundacji przez Zarząd Miasta opracowania analityczne, programowe, planistyczne, projektowe, sprawozdawcze i promocyjne dotyczące gminy Bytów jako całości oraz poszczególnych obszarów jej funkcjonowania.

W opracowaniu korzystano również także z dokumentów zewnętrznych dotyczących województwa pomorskiego oraz całego kraju, w tym także związanych z procesami integracji Polski z Unią Europejską.

Wymienić tutaj należy następujące opracowania:
 • Podstawowe informacje o gminie do diagnozy stanu istniejącego - Ankieta sporządzona przez Gminę Bytów wg układu ustalonego przez Bałtycki Instytut Gmin.
 • Województwo Gdańskie – 2000 plus – Strategia rozwoju. Sejmik Samorządowy Województwa Gdańskiego - wrzesień 97 r.
 • Województwo Pomorskie. Pomorska Oficyna Wydawniczo - Reklamowa s.c. Bydgoszcz 1999 r.
 • Agroturystyka szansą wsi – stan i perspektywy. Urząd Wojewódzki w Gdańsku - 1998 r.
 • Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej – PARR - maj 1997 r.
 • Polityka regionalna w Polsce. Cele, procedury i instytucje. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - wrzesień 1998 r.
 • Rozwój regionalny w Polsce – podstawowe informacje. PARR -1998 r.
 • Narodowa Strategia Integracji. KIE - styczeń 1997 r.
 • Regionalny Program Restrukturyzacji Gospodarki i Przeciwdziałania Bezrobociu w województwach Polski Północnej. Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce.
 • Region Bałtycki. Rozwój przestrzenny, programy, instytucje.Rządowe Centrum Studiów Strategicznych – 1999 r.
 • Konkurencyjność Regionu Polski Północnej.Holenderski Instytut Ekonomiczny – grudzień 1997 r.
 • Polska Północna. Rozwój Regionalny – Stan obecny i proces uczestnictwa. Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce - IV 1998 r.
 • Diagnoza stanu województwa pomorskiego. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową –1999 r.
 • Rocznik Statystyczny 2000 Województwa Pomorskiego
 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego – 2000 r.

1.4 Zakres opracowania i metoda wykonania

Niniejszą strategię opracowano na podstawie informacji zawartych w analitycznym zestawieniu charakterystyki gminy Bytów (podstawowe informacje o gminie) oraz wyników prac zespołów roboczych na seminarium diagnostyczno – projektowym. W ramach seminarium zrealizowano pełną technologię planowania strategicznego z wykorzystaniem analizy SWOT, wg ustaleń metodycznych określonych przez specjalistów z Bałtyckiego Instytutu Gmin. Na bazie wyników analizy SWOT sformułowano wizję rozwoju Gminy dla perspektywy 2015 roku, określono strategiczne cele rozwojowe, oraz programy operacyjne i odniesiono się do strategii rozwoju gminy z 1998 roku. Opracowanie zawiera również rekomendacje Bałtyckiego Instytutu Gmin, które nasunęły się w trakcie prac podczas seminarium i przy redagowaniu jego wyników.

Strategię sformułowano przy zastosowaniu podejścia ekspercko - partycypacyjnego. W jego ramach specjaliści z Fundacji określili metodykę prac, główne zaś tezy powstały w ramach prac na seminarium diagnostyczno – projektowym w zespołach roboczych. Projekt dokumentu końcowego w postaci strategii opracowany został przez Bałtycki Instytut Gmin i poddany szczegółowej weryfikacji przez władze gminy.
Liczba odwiedzin: 538
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij