Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Wizja rozwoju gminy


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

12.1 Wizja rozwoju gminy do 2015 r.

Istniejący potencjał rozwojowy Gminy Bytów oraz przemiany, które zachodzą w jej otoczeniu uzasadniają przyjęcie tezy, że przyszły charakter Gminy będzie cechował szybki rozwój turystyki z uwzględnieniem agroturystyki a także rozwój sektora MSP generujący nowe miejsca pracy oraz pomnażający dochody gminy.

Ważnym obszarem, który będzie podlegał przemianom będzie rolnictwo. Liczba gospodarstw rolnych, których głównym źródłem utrzymania będzie rolnictwo zmniejszy się o ok. 50% tak że pozostanie około 50 – 100 specjalistycznych gospodarstw rolnych o dużej powierzchni i intensywnej produkcji. Prowadzenie upraw rolnych i hodowli w dotychczas istniejących gospodarstwa o powierzchni nie przekraczającej 10 ha stawać się będzie coraz mniej opłacalna. Gmina uruchamiać będzie działania prowadzące do przekwalifikowania zawodowego rolników z tych gospodarstw i podejmowania przez nich działalności gospodarczej w innych dziedzinach.

Środowisko naturalne będzie wymagało coraz większych nakładów i intensywnych działań ochronnych szczególnie w obszarze wód powierzchniowych. Gmina podejmie działania zapewniające zachowanie ładu przestrzennego i estetycznego na terenie gminy. Duże znaczenie przywiązywane będzie do utrzymania porządku w obrębie jezior i lasów, zwłaszcza w sezonie.

Zakłada się praktyczne zakończenie działań inwestycyjnych w obrębie rozwoju infrastruktury technicznej gminy jak też tej, która obsługuje ruch turystyczny. Gmina będzie z wyprzedzeniem reagowała na nowe media (internet, intranet, itp.) i nowe wyzwania infrastrukturalne.

Przyszły obraz i niektóre elementy charakteryzujące Gminę stanowiły na seminarium przedmiot dyskusji w grupach oraz na posiedzeniu plenarnym. Zapis wyników prac zespołów przedstawiono w załączniku do niniejszego opracowania. Zdaniem autorów opracowania wizję rozwoju Gminy do 2015 r. powinny cechować następujące elementy i wyróżniki:

Wizja rozwoju Gminy do 2015 r.
  1. Przewiduje się, że liczba ludności Gminy Bytów będzie wynosiła około 25 tys. osób, w tym 20.000 w mieście i około 5.000 na terenach wiejskich.
  2. Stan środowiska przyrodniczego ulegnie znacznej poprawie, dzięki inwestycjom w proekologiczną infrastrukturę techniczną, oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów.
  3. Głównymi źródłami dochodów mieszkańców Gminy będą: praca najemna, nakładcza, drobna wytwórczość, oraz działalność gospodarcza na własny rachunek - małe zakłady produkcyjne, handel, agroturyzm, usługi związane z obsługą ruchu turystycznego (gastronomia, motele, itp.), ekologiczne i specjalistyczne rolnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, itp.).
  4. Liczba gospodarstw rolnych zmniejszy się do ok. 50 – 100 specjalistycznych o dużej powierzchni. Małe gospodarstwa będą pracowały na potrzeby własne, okolicznych mieszkańców oraz agroturystyki.
  5. Nastąpi poprawa zasobności mieszkańców i tym samym zasobności gminy. Zmniejszy się poziom biedy i zmniejszą się problemy społeczne. Zwiększy się wykrywalność przestępstw i zahamowany zostanie wzrost przestępczości.
  6. Nastąpi zdecydowana poprawa infrastruktury technicznej szczególnie w obszarze zaspokojenia potrzeb komunalnych – 90%, oraz drogownictwa, kanalizacji i gazyfikacji.
  7. Rozwój gospodarczy Gminy, szczególnie w obszarze MSP i turystyki umożliwi zwiększenie zasilania budżetu i zwiększenie finansowania zadań własnych gminy.
Liczba odwiedzin: 717
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij