Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Domki, serce na drzwiach - powiększ

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

4 kwietnia 2022
Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie wysokości 40 zł na osobę dziennie. W Bytowie wnioski o te świadczenie przyjmuje i rozpatruje Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15.
Zgodnie z ustawą z dnia z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
 
Ważną informacją jest to, że świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
 
Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?
Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 r. i nie dłużej niż za okres 60 dni oraz jest wypłacane z dołu (nie można wnioskować na przyszły okres).
 
W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie?
Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.
 
Gdzie składać wnioski?
Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00; od wtorku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00, pokój 109.
 
Jak wygląda wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uciekinierów z Ukrainy?
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:
 1. Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL;
 5. Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
Jak wypełnić wniosek?
Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie (1 karta dla 1 osoby).
Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.
 
Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?
Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.
 
Czy gmina może przeprowadzić kontrolę osoby udzielającej zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom z Ukrainy?
Tak, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.
UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.
 
Czy dostanę świadczenie, jeśli zapewniłem wyłącznie zakwaterowanie?
Nie. Przyznanie świadczenia warunkowane jest spełnieniem łącznie dwóch przesłanek: zakwaterowania i wyżywienia.
 
Czy uchodźcy też muszą być obecni przy składaniu wniosku (jako potwierdzenie, że są)? Czy konieczne jest ich zameldowanie?
Obecność uchodźców nie jest konieczna.
Zameldowanie nie jest konieczne.

Jest możliwość wypełnienia wniosków w wersji aktywnej lub interaktywnej.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 2274
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij