Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Rolnictwo


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

8.1 Warunki agroprzyrodnicze

Cechy agroklimatu korzystne i średniokorzystne dla rozwoju rolnictwa:
 • Długa i ciepła jesień oraz chłodniejsze lato sprzyjają plonowaniu roślin trawiastych,, motylkowych, krzyżowych, krzewów jagodowych,
 • Wydłużona jesień i łagodna zima oraz opóźniona i chłodna wiosna wymuszają uprawę roślin ozimych.
Cechy agroklimatu mało korzystne dla rozwoju rolnictwa:
 • Opóźnione i chłodne wiosny, późne przymrozki wiosenne, a wczesne jesienne,
 • Częste występowanie wiatrów przesuszających glebę,
 • Zwiększone opady w okresie jesieni.
Czynniki te wymuszają uprawę roślin o krótszych okresach wegetacji i utrudniają uprawę wsiewek i poplonów oraz wykonywanie prac agrotechnicznych.
Występujący typ rzeźby terenu przeszkadza w racjonalnym wykorzystaniu maszyn i urządzeń rolniczych – wymusza natomiast wysoki poziom uzbrojenia technicznego.

Analizując grunty orne w gminie pod względem bonitacji gleb należy stwierdzić, że większość terenów rolniczych nie sprzyja produkcji żywności. Znaczna część uprawianych gruntów zalicza się do niskich klas bonitacyjnych.
W  gminie największa część areału należy do IV klasy bonitacyjnej – 48,8% (przy 29,8% klasy V),
Wartym zaznaczenia jest fakt, że w całym powiecie bytowskim wśród gruntów ornych zaledwie 3 ha należą do klasy I (0,01%), nie ma praktycznie gruntów klasy II, a gruntów klasy III jest 1286 ha, co stanowi niecałe 2% ogólnej powierzchni uprawianych gruntów.  
Wskaźnik bonitacji gruntów ornych w powiecie bytowskim wynosi 0,63.

Z powyższego zestawienia wynika, że niewiele gruntów można w przyszłości wiązać z rolnictwem. Gmina powinna odchodzić od rolnictwa, starając się (biorąc pod uwagę potencjalne możliwości) rozwijać turystykę i drobną przedsiębiorczość wraz z sektorem usług.
Jeżeli chodzi o gospodarstwa najmniejsze, obejmujące do 2 ha, to dominują one w gminie Bytów (31%),gospodarstwa od 2 - 5 ha stanowią również poważny odsetek, bo 22%,
W gminie Bytów dysproporcja pomiędzy obszarami rolnymi, a leśnymi nie jest aż tak wyraźna i waha się w granicach ok. 9% na korzyść terenów z przeważającym udziałem użytków rolnych.
Warto więc w tej gminie skoncentrować wysiłki na rozwoju turystyki.

Bonitacja gleb: grunty orne w ha
 
Wyszczególnienie Bytów Powiat
Grunty orne: 7.465 65.534
I klasa - 3
II klasa - -
III klasa 194 1.286
IV klasa 3.643 24.354
V klasa 2.225 19.960
VI klasa 1.403 19.931

Użytkowanie gruntów: ogółem – 19.744 ha, w tym:
 • Grunty rolne - 7.286 ha
 • Sady - 41 ha
 • Łąki - 1.237 ha
 • Pastwiska - 673 ha
 • Lasy i grunty leśne - 7.732 ha
 • Powierzchnie wód - 508 ha
 • Nieużytki - 1.395 ha
 • Teren miasta - 872 ha
Struktura powierzchni terenów według form własności w gminie Bytów przedstawia się następująco:
 • Prywatne - 6.408 ha - 32,5 %
 • Gminne - 329 ha -3,1 %
 • AWRSP - 12.371 ha - 62,6 %
 • Spółdzielcze-31 ha - 0,2 %
 • Zakładowe-86 ha - 0,4 %
 • Inne (w tym kościelne) - 237 ha - 1,2 %
 

8.2 Warunki społeczne, techniczne ekonomiczne

W 2000 roku realizowano szereg zadań inwestycyjnych kontynuowanych i nowo rozpoczętych na terenie gminy Bytów. Najważniejsze z nich to:
 • Wodociąg Mądrzechowo-Ząbinowice (długość 1023 m)
 • Wodociąg Sierżno (długość 288 m)
 • Przyłącze wodociągowe w Gostkowie
 • Wodociąg Niezabyszewo tzw. „czwórka” (długość 2.678 m)
 • Likwidacja studni głębinowych w Gostkowie
Wartość zadania ogółem: 254.625 zł

Utrudnienia wynikające ze specyficznych warunków naturalnych i stosowane z przyczyn ekonomicznych uproszczenia w technologii uprawy roli i roślin oraz gospodarce płodozmianowej, powodują niekontrolowane ubytki próchnicy, wzrost zachwaszczenia chwastami uciążliwymi, znaczne występowanie chorób i szkodników zwłaszcza zbożowych, strączkowych i okopowych.
Liczba odwiedzin: 831
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij