Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Rekomendacje Bałtyckiego Instytutu Gmin


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Analiza strategiczna istniejącego potencjału oraz sytuacji zewnętrznej Miasta i Gminy Bytów wskazuje jednoznacznie na konieczność reorientacji jej charakteru z rolniczo – produkcyjnego na uwzględniający w większym stopniu rozwój turystyki na terenie Gminy oraz utrzymania dynamiki funkcji związanych z rozwojem przedsiębiorczości.

Rolnictwo na terenie Gminy Bytów będzie funkcjonowało w coraz trudniejszych warunkach. Barierą nie do pokonania są słabe gleby, wymagania jakościowe rynku rolnego, niska opłacalność produkcji i ostra konkurencja.

Należy przyjąć, że Gmina Bytów będzie ewoluować w kierunku przekształcenia się w gminę o charakterze turystycznym z mocnym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwijać się tu będą usługi turystyczne, drobny przemysł, przetwórstwo żywności, rzemiosło. Dziedziny te winny wchłonąć nadmiar siły roboczej, która powstanie w wyniku restrukturyzacji rolnictwa i spadku zatrudnienia w tym sektorze gospodarki. Chcąc skutecznie pełnić rolę centrum administracyjno-gospodarczego Pojezierza Kaszubskiego bardzo ważnym zestawem działań wydaje się być konieczność rewitalizacji śródmieścia Bytowa oraz rozwój funkcji metropolitarnych takich jak centra handlowo-usługowe, powoływanie instytucji obsługi biznesu, osiągnięcie wysokiego poziomu i przedstawienie bogatej oferty imprez kulturalnych a także serwowanie bogatego asortymentu usług oświatowych w tym możliwości kształcenia na uczelniach wyższych.

Przekształcenia funkcjonalno - strukturalne w Gminie Bytów wymagają kompleksowych i konsekwentnych, wieloletnich działań. Przedstawiamy je pokrótce poniżej.

 1. Uwarunkowania społeczne
  Należy uświadamiać społeczności lokalnej nieuchronność i konieczność zmian. Działania informacyjno – uświadamiające powinny zaczynać się już w szkołach, ale powinny objąć wszystkich mieszkańców. Należy informować o kierunkach przemian, ukazywać ich skutki oraz wskazywać działania. Jest to bardzo ważne zadanie dla samorządu gminnego.
 2. Wspieranie inicjatyw i przedsiębiorczości
  Rolą gminy jest wspieranie tworzenia w Gminie nowych i wspierania istniejących podmiotów gospodarczych. Zadaniem samorządu jest wskazywanie inwestorom obszarów i możliwości inwestowania na terenie Gminy, w szczególności w takich dziedzinach jak np. infrastruktura obsługi rekreacji i turystyki, przetwórstwo żywności, drobny przemysł, rzemiosło, itp.
  Częścią infrastruktury turystycznej będą również gospodarstwa rolne prowadzące usługi w obszarze agroturystyki.
  Dla realizacji tych zadań sugerujemy powołanie przy Burmistrzu Bytowa Rady ds. Rozwoju Gminy, która skupiać będzie grono osób opiniotwórczych i ważnych dla gminy.
  Celowym wydaje się także powołanie w Urzędzie Miasta i Gminy punktu informacji gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców, który będzie zaopatrywał ich w niezbędne informacje gospodarcze.
 3. Utrzymanie stanu środowiska naturalnego oraz modernizacja infrastruktury technicznej
  Turyści powinni chcieć przyjeżdżać do Gminy Bytów a inwestorzy powinni chcieć tu inwestować. Wśród warunków koniecznych należy wymienić uzyskanie poprawy infrastruktury technicznej oraz bazy rekreacyjno-turystycznej. Potrzebne są inwestycje w sieć kanalizacyjną oraz estetyzacja Gminy. Pierwszoplanowym warunkiem atrakcyjności Gminy Bytów dla „weekend’owiczów”, turystów i inwestorów wydaje się być stan techniczny dróg. Ostatnio publikowane badania preferencji inwestorów na ten aspekt właśnie wskazują. Konieczna jest tu modernizacja szeregu nawierzchni i również nowe inwestycje. Niezwykle ważnym jest uzyskanie bezpośredniego połączenia komunikacyjnego z Trójmiastem.
 4. Promocja Gminy i budowanie nowego wizerunku
  Realizacja rozwoju gospodarczego Gminy Bytów w założonych kierunkach wymaga skutecznej promocji oferty Gminy. Dotyczy to zwłaszcza określenia terenów pod budownictwo i inwestycje produkcyjno-usługowe oraz promocji własnych atrakcji i produktów turystycznych.
  Promocję rekreacyjno-turystyczną można realizować np. we współpracy z powiatem i Pomorska Regionalną Organizacją Turystyczną. .
  Promocję inwestycyjną należy zorientować pod konkretne grupy potencjalnych inwestorów. Wymaga to profesjonalnego podejścia, kontaktów, konsekwentnego kreowania nowego wizerunku gminy. Wszystkie działania promocyjne powinny być realizowane pod hasłem, logo lub tytułem sztandarowej atrakcji Gminy.
  W promocji takiej wielce pomocnym są imprezy o randze regionalnej lub ogólnokrajowej. Wydaje się, iż funkcjonujące obecnie imprezy są ciągle zbyt mało spopularyzowane i brak jest jednego lub kilku ewidentnych wyróżników Bytowa na mapie Pomorza.
 5. Finansowanie
  Źródłami finansowania przedsięwzięć objętych strategią rozwoju Gminy Bytów będą: budżet Gminy, dotacje zewnętrzne oraz środki pomocowe. Najistotniejszym źródłem środków pomocowych może być fundusz restrukturyzacji rolnictwa SAPARD. Konieczne jest też zgłoszenie własnych projektów do regionalnego programu restrukturyzacji rolnictwa i do aktualizowanej wkrótce Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.
 6. Organizacja realizacji strategii rozwoju gminy
  Dla stwarzania odpowiedniego klimatu sprzyjającego realizacji prac objętych strategią rozwoju Gminy oraz rozwijania koncepcji zawartych w wizji rozwoju Gminy celowe jest powołanie Zespołu Monitoringu Strategii, składającej się z osób odpowiedzialnych za kontrolę wdrażania niniejszej strategii rozwoju.
  W celu sprawnej realizacji strategii rozwoju gminy celowe jest dodatkowe opracowanie szczegółowych programów rozwoju turystyki, promocji gminy, lokalnej Agendy 21 oraz programu rewitalizacji śródmieścia Bytowa.
  Sugerujemy coroczny namysł nad możliwościami budżetowymi gminy w zakresie realizacji poszczególnych celów długo- i średniookresowych strategii gminy oraz zrealizowanie zasady składania corocznych sprawozdań z realizacji strategii przez w/w Zespół podczas uchwalania budżetu gminy.
Liczba odwiedzin: 515
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij