Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Mierniki, wskaźniki monitoringu strategii rozwoju Gminy


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
W celu ułatwienia nadzoru i kontroli nad realizacją strategii rozwoju Miasta i Gminy Bytów proponujemy dla każdego celu strategicznego wprowadzenie zestawu kilku obiektywnych mierników pozwalających skutecznie monitorować postępy w realizacji strategii rozwoju.

I tak dla pierwszego celu strategicznego przytoczonego poniżej proponujemy następujące wskaźniki monitoringu:
 • procentowe określenie stopnia skanalizowania gminy,
 • procent budżetu gminy przekazywany na inwestycje i remonty dróg,
 • ilość połączeń komunikacyjnych do Bytowa i ich długość,
 • ilość abonentów telekomunikacji i połączeń internetowych.
I. Osiągnięcie zadawalającego stanu infrastruktury technicznej poprzez
 • Rozbudowę kanalizacji i gazyfikacja gminy ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.
 • Budowę nowej obwodnicy miasta oraz modernizację i remonty istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.
 • Utrzymanie istniejących połączeń kolejowych oraz utworzenie bezpośredniego połączenia z Gdańskiem.
 • Wybudowanie basenu oraz hali widowiskowo-sportowej.
Dla drugiego celu strategicznego proponuje się następujące mierniki kontroli wdrażania strategii:
 • ilość turystów odwiedzających gminę,
 • ilość miejsc noclegowych,
 • ilość środków budżetowych gminy przeznaczanych na rewitalizację śródmieścia,
 • procent budżetu gminy przeznaczony na turystykę,
 • nakład druków promocyjnych.
II. Rozwój turystyki wraz z promocją walorów gminy poprzez
 • Rozbudowę i modernizację bazy turystycznej i sportowo rekreacyjnej na wysokim poziomie.
 • Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju innych usług obsługujących ruch turystyczny.
 • Utworzenie z Bytowa Centrum Turystycznego dla okolicznych gmin.
 • Dynamiczną promocję gminy w ośrodkach wielkomiejskich i turystycznych w obszarze ok. 100 km jako miejscowości wartej odwiedzin nawet jednodniowych.
 • Intensywne kształcenie w zakresie turystyki.
 • Rozbudowę bazy turystyczno wypoczynkowej
 • Rewaloryzację historycznego układu architektonicznego i urbanistycznego śródmieścia miasta.
Zestaw wskaźników monitoringu wdrażania strategii rozwoju gminy w obrębie trzeciego celu strategicznego:
 • roczne nakłady inwestycyjne inwestorów zewnętrznych,
 • ilość włamań do firm na terenie gminy,
 • roczna ilość nowych podmiotów gospodarczych.
III. Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego biznesu i przyciągania inwestorów zewnętrznych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz ochrony majątku mieszkańców i przyjezdnych.
 • Przygotowanie terenów pod działalność gospodarcza i usługową.
 • Promocję gminy jako obszaru atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów.
 • Stworzenie warunków formalno-prawnych (szybkie ścieżki inwestycyjne, system ulg w podatkach lokalnych) i infrastrukturalnych dla potencjalnych inwestorów.
 • Tworzenie wizerunku Bytowa jako miasta przyjaznego dla inwestorów.
 • Kształcenie młodzieży i dorosłych w zakresie przedsiębiorczości.
Trzeci cel strategiczny wymaga następujących wskaźników kontroli wdrażania:
 • ilość gospodarstw rolnych,
 • średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie,
 • ilość grup producenckich,
 • ilość gospodarstw agroturystycznych,
 • ilość osób objętych szkoleniem z zakresu integracji z UE.
IV. Restrukturyzacja i przygotowanie rolnictwa do integracji z Unią Europejską poprzez:
 • Wspieranie rozwoju agroturystyki i rozwoju rolniczych gospodarstw specjalistycznych
 • Przedstawienie kompleksowej oferty alternatywnych miejsc pracy dla rolników
 • Wspomaganie procesu łączenia się rolników w grupy producenckie oraz komasacja i zalesianie gruntów rolnych.
 • Promocję i rozwój rolnictwa ekologicznego.
 • Intensywny rozwój infrastruktury technicznej na terenach wiejskich.
Dla czwartego celu strategicznego proponuje się następujący zestaw wskaźników kontroli wdrażania strategii:
 • roczna wielkość nakładów na inwestycje i remonty w oświacie,
 • ilość skarg na działalność administracji samorządowej,
 • ilość i budżet organizacji pozarządowych,
 • ilość bezrobotnych w gminie,
 • ilość i zasięg działań pozalekcyjnych dla młodzieży szkolnej,
 • ilość studentów szkół wyższych w Bytowie,
 • średni poziom zarobków mieszkańców.
V. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez
 • Stworzenie optymalnej, docelowej bazy materialnej szkolnictwa i kultury fizycznej w Gminie.
 • Zapewnienie lepszej obsługi mieszkańców – podniesienie jakości pracy samorządu.
 • Zapewnienie rozwoju organizacji kulturalnych i innych pozarządowych organizacji dla budowania więzi społecznych i zachowania tożsamości kulturowej.
 • Wprowadzanie intensywnych programów walki z bezrobociem.
 • Stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia wyższego w Bytowie na nowoczesnych kierunkach nauczania.
 • Przeciwdziałanie dalszemu rozwarstwieniu w dochodach mieszkańców – zapewnienie rozwoju zrównoważonego gminy.
Dla realizacji szóstego celu strategicznego proponuje się zestaw mierników monitoringu wdrażania strategii rozwoju:
 • ilość osób biorących udział w kontaktach międzynarodowych gminy,
 • wskaźniki emisji zanieczyszczeń do wody, atmosfery i gleby w gminie,
 • roczne nakłady na ochronę środowiska w gminie,
 • coroczna ankieta wśród mieszkańców gminy o poziomie czystości i estetyki gminy.
VI. Dalsza poprawa stanu środowiska przyrodniczego oparta na współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej poprzez:
 • Opracowanie lokalnej Agendy 21 programu ochrony środowiska według zaleceń konferencji z Rio de Janeiro.
 • Pozyskiwanie środków pomocowych na ochronę środowiska.
 • Nie dopuszczanie do lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska.
 • Poprawa estetyki wsi, domostw wraz z otoczeniem
 • Nawiązanie partnerskich stosunków z gminami z obszaru Unii Europejskiej
Liczba odwiedzin: 674
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij