Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

MPZP Kwiatowa

22 grudnia 2021
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kwiatowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYTOWA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kwiatowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie nr XVIII/163/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kwiatowa”, dla obszaru pomiędzy ulicami: Drzymały i Gryfa Pomorskiego oraz ogródkami działkowymi, w obrębach geodezyjnych: Bytów 104 oraz Świątkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 stycznia 2022r. do 25 stycznia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie ul. 1 Maja 15 w godz. od 8.00 do 15.00 (w dniach pracy Urzędu) w Wydziale Gospodarki Przestrzennej pok. nr 301 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.bytow.com.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul. 1-go Maja 15, w sali nr 101 o godzinie 12.00.
Zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ dopuszcza możliwość przeprowadzenia dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii dodatkowe informacje o sposobie i  zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej oraz o możliwości dyskusji zdalnej można uzyskać pod numerem telefonu 59 822 89 08 w pon. w godz. 8:00-16:00, wt.-pt. w godz. 7:00-15:00. Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, poprzez środki komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@bytow.com.pl  za pomocą formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (druk dostępny w zakładce zagospodarowanie przestrzenne – mpzp w opracowaniu – pn. "Kwiatowa"). Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2022 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. 301 oraz składać uwagi. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w ww. terminie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Bytowa.

Burmistrz Bytowa
Ryszard Sylka

 

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 558
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij