Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Koronawirus

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Komunikat burmistrza Bytowa z dnia 16 października 2020 r.

16 października 2020
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w obsłudze bezpośredniej w Urzędzie Miejskim w Bytowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Na podstawie § 24 ust. 5 i § 27 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 i 1797) informuję, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Bytowie będzie realizowana wyłącznie z zakresu spraw:
 1. rejestracji stanu cywilnego,
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 3. świadczenia usług komunalnych,
 4. planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 5. ochrony środowiska, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Obsługa bezpośrednia będzie realizowana przy zachowaniu niżej wymienionych środków ostrożności:
 1. do czasu odwołania stanu epidemii będzie obowiązywało ograniczenie w swobodnym poruszaniu się interesantów w siedzibie Urzędu,
 2. wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy składać w skrzynce podawczej przy drzwiach wejściowych do Urzędu lub za pośrednictwem placówki pocztowej, bądź kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych znajduje się na stronie internetowej Urzędu: https://www.bytow.com.pl/Telefony_i_adresy_email,38,
 3. jeżeli  jest taka możliwość, prosi się o załatwianie spraw inną drogą niż osobiście tj. drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy e-PUAP, telefonicznie lub listownie,
 4. należy bezwzględnie powstrzymać się od wizyty w Urzędzie, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła lub przeziębienia,
 5. wizyta interesanta w Urzędzie powinna nastąpić bez osób towarzyszących,
 6. dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi,
 7. obowiązkowe zakrywanie przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa przez interesanta, z wyłączeniem osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:
 • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
8. obowiązkowe używanie rękawiczek ochronnych przez interesanta lub stosowanie środków dezynfekujących,
9. zachowanie 1,5 metrowej odległości od drugiej osoby.

Płatności wszelkich zobowiązań należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy:
PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W BYTOWIE nr konta: 34 1240 3783 1111 0000 4080 8633 lub na indywidualne numery kont wskazane w pismach i decyzjach.
Nieczynny jest opłatomat w Urzędzie Miejskim w Bytowie.
Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Bytowie w opisanym wyżej zakresie obowiązują do odwołania.
 
 Ryszard Sylka
 Burmistrz Bytowa

Liczba odwiedzin: 118
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij