Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Koronawirus

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Jesteś ozdrowieńcem - w Słupsku już też oddasz swoje osocze!

9 listopada 2020
Osocze jest kluczowe w leczeniu pacjentów z niewydolnością oddechową, a Centra Krwiodawstwa nie dysponują zapasami. Zachęcamy ozdrowieńców do oddawania osocza. Od 9.11.2020 r. można to zrobić także w Słupsku.
Kto to jest ozdro­wie­niec?
 • Osoba, u której wykryto materiał ge­ne­tycz­ny wirusa SARS-Co­V-2 (może przebyć zakażenie bez­ob­ja­wo­wo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19), a obecnie nie wykrywa się u niej obecności wirusa (badanie wymazu z no­so­gar­dzie­li RT-PCR).
 • Osoba, która nie miała stwier­dzo­ne­go zakażenia, a obecnie w jej krwi wykrywa się prze­ciw­cia­ła przeciwko wirusowi SARS-Co­V-2.
UWAGA – fakt przebycia ciężkiej infekcji dróg od­de­cho­wych, bez po­twier­dze­nia patogenu, który spo­wo­do­wał infekcję nie pozwala nam traktować takiej osoby jako ozdro­wień­ca COVID-19 / SARS-Co­V-2.
RCKiK nie zleca wy­ko­ny­wa­nia badań prze­ciw­ciał oraz wymazów. Badania są wy­ko­ny­wa­ne na zlecenie lekarzy, którzy sprawują opiekę nad pacjentem w czasie infekcji.
 
Kto może być dawcą osocza?
Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwa­li­fi­ka­cji określone w Roz­po­rzą­dze­niu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków po­bie­ra­nia krwi od kan­dy­da­tów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741)

1. Prze­cho­ro­wa­ły COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bez­ob­ja­wo­we zakażenie wirusem SARS-Co­V-2,
2. Są obecnie uznane za zdrowe, czyli:
– przebyły po­twier­dzo­ne zakażenie SARS-Co­V-2 i minęło co najmniej 28 dni od za­koń­cze­nia objawów lub za­koń­cze­nia izolacji (bez wy­ko­ny­wa­nia badań kon­tro­l­nych metodą PCR),
- lub miały stwier­dzo­ne przeciw­cia­ła an­ty­-SARS-Co­V-2, u których minął okres co najmniej 14 dni od do­dat­nie­go wyniku na obecność prze­ciw­ciał (bez wy­ko­ny­wa­nia badań kon­tro­l­nych metodą PCR).
3. Są w wieku 18-65 lat (dawcy pierw­szo­ra­zo­wi do 60 roku życia).
4. Dawca musi wyrazić pisemną zgodę na za­sto­so­wa­nie osocza w badaniach kli­nicz­nych oraz na frak­cjo­no­wa­nie.
 
W przypadku, jeśli osoba zgła­sza­ją­ca się do oddania osocza jako ozdro­wie­niec miała kie­dy­kol­wiek trans­fu­zję skład­ni­ków krwi, a kobieta była w ciąży to na pierwszej wizycie w będzie jedynie pobrana próbka na badania przeciw­ciał anty-HLA. Osoby bez prze­ciw­ciał, jak tylko uzyskamy wynik zaprosimy na oddanie osocza.
 
Jak pobieramy osocze?
Naj­ko­rzyst­niej­sze jest trzy­krot­nie pobranie po 600 ml osocza – zabieg wykonuje się metodą pla­zma­fe­re­zy i prze­pro­wa­dza­my go w ty­go­dnio­wych odstępach. Ponowny zabieg pobrania osocza metodą pla­zma­fe­re­zy można wykonać przy utrzy­mu­ją­cym się od­po­wied­nim poziomie prze­ciw­ciał (skon­tro­lo­wa­nym podczas ostat­nie­go oddania).
Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok 220-230 ml osocza. Ponowny zabieg pobrania krwi pełnej w celu uzyskania osocza można wykonać po 8 tyg. od po­przed­nie­go oddania.
 
Jak przy­go­to­wać się do oddania osocza?
 • bądź wyspanym
 • w ciągu doby po­prze­dza­ją­cej oddanie osocza wypij około 2 l płynów
 • spożyj lek­ko­straw­ny posiłek
 • unikaj nadmier­ne­go wysiłku fi­zycz­ne­go w dniu oddania
 • ogranicz palenie pa­pie­ro­sów
 • nie przychodź po spożyciu alkoholu lub innych sub­stan­cji zmie­nia­ją­cych nastrój
Kontakt:
Aby oddać osocze metodą pla­zma­fe­re­zy należy zadzwonić do Re­gio­nal­ne­go Centrum Kr­wio­daw­stwa i Kr­wio­lecz­nic­twa im. Jana Pawła II  w Słupsku pod numer tel.  59 842-20-21 (re­je­stra­cja w godzinach 07:30-14:00) lub skon­tak­to­wać się z Centrum poprzez adres e-mail: ozdro­wien­cy­@kr­wio­daw­stwo.slupsk.pl
Na pobranie krwi pełnej, z której możemy uzyskać osocze za­pra­sza­my od po­nie­dział­ku do piątku w godzinach 07:00-14:00.

Ponadto zabiegi wykonywane są w RCKiK w Gdańsku od poniedziałku do piątku (od 7:15 do 12:30) oraz w Oddziałach Terenowych:
 • Kościerzyna (rejestracja do oddania w godzinach 7:15-12:30),
 • Gdynia (rejestracja do oddania w godzinach 7:15-13:00),
 • Kartuzy (rejestracja do oddania w godzinach 7:00-12:00),
 • Wejherowo (rejestracja do oddania w godzinach 7:00-11:00).

Liczba odwiedzin: 199
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij