Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Infrastruktura techniczna


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

4.1 Systemy transportowe

Gmina Bytów leży na przecięciu dróg wojewódzkich i posiada dobre połączenia lokalne z podstawowym układem transportowym kraju. W układzie tym znajdują się drogi wojewódzkie, powiatowe i inne miejscowe, szlaki kolejowe i drogi wodne.

Drogi wojewódzkie na terenie gminy to:
 • Droga nr 209 Warszkowo – Suchorze – Bytów
 • Droga nr 212 Osowo Lęborski – Bytów – Chojnice
 • Droga nr 228 Bytów-Kartuzy
Przez teren miasta Bytowa przebiegają następujące drogi wojewódzkie, dla których jest przewidywany zakres robót:

miejscowość numer drogi nazwa ulicy kilometraż od kilometraż do stan dróg przewidywane roboty
Bytów 209 Drzymały 59 + 853 61 + 041 Dobry Modernizacja wraz z przebudową skrzyżowania ul. Tartaczna i Nad Borują
212 Lęborska 44 + 373 45 + 803 Zły Modernizacja wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gdańska i Sikorskiego
212 Sikorskiego 45 + 803 46 + 465 Zły Jak wyżej
212 Sucharskiego 46 + 465 47 + 194 Dostateczny Modernizacja wraz z budową chodnika
228 Gdańska 0 + 000 1 + 670 Zły Modernizacja wraz z przebudowaniami skrzyżowań
* Dane dostarczone przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie

Przez teren miasta i gminy Bytów przebiegają następujące drogi wojewódzkie, dla których jest przewidywany zakres robót:

numer drogi nazwa drogi lokalizacja od km lokalizacja do km stan nawierzchni dróg przewidywane roboty
209 Warszkowo-Suchorze-Bytów 57 + 022 61 + 041 Dostateczny Odnowa nawierzchni
212 Osowo Lęborskie-Bytów-Chojnice 36 + 552 58 + 401 Dostateczny Modernizacja
228 Bytów-Kartuzy 0 + 000 3 + 785 Zły Modernizacja
W 2000 roku realizowano szereg zadań inwestycyjnych kontynuowanych i nowo rozpoczętych na terenie gminy Bytów. Najważniejsze z nich to:
 • Budowa dróg na osiedlu XXX – lecia
 • Ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu budowlanego dróg na osiedlu Konstytucji 3-go Maja.
 • Wartość zadania ogółem: 447.366 zł

4.2 Transport publiczny

Gminę Bytów obsługuje Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bytowie, która prowadzi sieć linii lokalnych, przelotowych całorocznych i sezonowych.

4.3 Łączność, elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo

W gminie Bytów przypada 17,5-18,0 telefonów na 100 mieszkańców. Obecnie nie występują problemy z podłączeniem nowych abonamentów, chyba że dotyczy to nowych osiedli, gdzie brak jest linii telefonicznych.
Jakość sieci telefonicznej jest bardzo dobra. Na terenie gminy występują centrale cyfrowe (oprócz Gostkowa – jeszcze centrala analogowa). Oferuje się pełen zakres usług dodatkowych w tym przyłącza internetowe. Inwestycje w tym zakresie polegać będą na wymianie sieci analogowych na sieć cyfrową.

Dostawa energii elektrycznej odbywa się do 6.694 odbiorców na terenie miasta Bytowa oraz 1.925 odbiorców na terenach wiejskich gminy. W stacji GPZ 110/15kV „Bytów” istnieje rezerwa mocy czynnej, możliwej do dostarczenia bez konieczności rozbudowy stacji w wielkości około 10 MW.

Zużycie energii elektrycznej 1999 roku wyniosło:
 • W mieście-35,9 MWh
 • Na wsi - 6,9 MWh
Miasto Bytów jest zasilane gazem ziemnym wysokometanowym GZ50. Tereny wiejskie gminy nie są zgazyfikowane. Gaz do odbiorców dostarczany jest sieciami średniego i wysokiego ciśnienia. Miasto w 90% jest pokryte siecią gazowniczą. W 2001 roku zostanie wykonana sieć gazowa na Osiedlu Kaszubskim.

W roku 1999 w Bytowie było 4.310 odbiorców gazu, w tym:
 • Gospodarstwa domowe- 4.170 odbiorców
 • Odbiorcy przemysłowi-0 odbiorców
 • Inni (cele grzewcze)- 140 odbiorców
Z ogrzewania gazowego korzysta ponad 650 odbiorców w domkach jednorodzinnych.

W mieście, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, częściowo jednorodzinnej (Osiedle Słoneczna) oraz obiekty szkolno-wychowawcze są zasilane w energię cieplną z centralnej kotłowni KR-1. Właściciel – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Komunalna z o.o.
 • Miejska sieć cieplna (33% = około 18,5 MW mocy cieplnej)
 • Lokalne kotłownie gazowe (30% mocy cieplnej)
Pozostała część odbiorców zasilana jest z kotłowni indywidualnych-węglowych, gazowych (22% mocy cieplnej) oraz użytkownicy pieców węglowych i kaflowych (15% mocy cieplnej)
Sieć i urządzenia MPEC pracują w systemie automatyki przemysłowej z pełnym opomiarowaniem.

4.4 Zagospodarowanie przestrzenne terenu

Do uwarunkowań zewnętrznych wpływających na zagospodarowanie terenu zaliczamy:
 • Korzystne położenie geograficzne względem ważnych szlaków komunikacyjnych Morza Bałtyckiego, aglomeracji Trójmiejskiej, Kaszub,
 • Uwarunkowania prawne zależne od samorządów powiatu i województwa.
Do uwarunkowań wewnętrznych zaliczamy:
 • Strefę przyrodniczą stanowiącą podstawę rozwoju rolnictwa i turystyki,
 • Przydatność gruntów do posadowienia budynków na terenie gminy przeważnie korzystna,
 • Strefę kulturową, stwarzającą warunki do rozwoju turystyki, powodującą jednocześnie ograniczenia swobody zagospodarowania terenu i wysokie koszty utrzymania obiektów zabytkowych,
 • Sferę społeczną, którą wyznacza mała gęstość zaludnienia, malejący przyrost naturalny, niekorzystna struktura demograficzna, bezrobocie i bieda, niski standard mieszkań,
 • Pasma urbanizacji w mieście Bytów,
 • Sferę produkcyjną o różnym stopniu rozwoju,
 • System infrastruktury technicznej, znaczne obszary niedoinwestowane w podstawowe uzbrojenia terenu.
Na terenie gminy Bytów są wolne tereny do wykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe:
 • Jednorodzinne -120 ha w tym na terenach wiejskich 12 ha
 • Wielorodzinne - 10 ha w tym na terenach wiejskich5 ha
Inwestycje przemysłowo-składowe-40 ha w tym na terenach wiejskich 10 ha

W 2000 roku realizowano szereg zadań inwestycyjnych kontynuowanych i nowo rozpoczętych na terenie gminy Bytów. Najważniejsze z nich to:
Budowa oświetlenia drogowego w Rekowie, Płotowie, Sierżnie, Gostkowie, Rzepnicy, Dąbiu, Udorpiu, Niezabyszewie, Bytowie.
Wymiana opraw na energooszczędne na terenie gminy Bytów.
Wartość zadania ogółem: 280.743 zł

4.5 Budownictwo mieszkaniowe

Na koniec roku 2000 na terenie gminy ogółem jest około 6.160 mieszkań, z tego w mieście około 5.010, na wsi około 1.150 mieszkań.
Mieszkań komunalnych jest 84, zakładowych – 40.
Przeciętna wielkość mieszkania w budynku wielorodzinnym ~44 m kw.
Blisko 700 domków jednorodzinnych i ponad 3.500 lokali mieszkalnych w mieście jest zaopatrzone w gaz ziemny, ogrzewanie c.o. z kotłowni KR-1 lub własnych w domkach jednorodzinnych. W starych zasobach mieszkaniowych występuje opalanie w piecach kaflowych.
W powiecie bytowskim jest 18.871 mieszkań, co daje niewiele ponad 4 osoby na jedno mieszkanie. Najkorzystniej sytuacja wygląda w Bytowie – 3,97 osoby/mieszkanie.
W Bytowie w 1999 roku oddano do użytku 86 mieszkań.
Nowe mieszkania z uwagi na cenę są trudno dostępne dla młodych małżeństw.
Liczba odwiedzin: 937
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij