Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Główne problemy gminy i analiza SWOT


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

11. 1 Główne obszary i problemy rozwojowe gminy

Najważniejszym atutem Gminy Bytów wydają się być walory przyrodniczo-krajobrazowe wsparte dobrą infrastrukturą oraz aktywnym i zintegrowanym społeczeństwem. Dodatkowo na terenie gminy znajduje się znaczna ilość wolnych terenów inwestycyjnych dających możliwość ściągnięcia w krótkim czasie nowych inwestorów generujących nowe tak tu potrzebne miejsca pracy.

Główną słabością Gminy, najczęściej wymienianą, są problemy komunikacyjno-drogowe spowodowane złym stanem dróg oraz brakiem wielu potrzebnych połączeń kolejowych. . Pomimo istniejącej, gęstej sieci dróg kołowych, w dużym stopniu utwardzonych, nie zabezpieczają one w stopniu wystarczającym oczekiwań i potrzeb potencjalnych inwestorów. Szczególnie dotkliwe dla lokalnej społeczności jest wysokie bezrobocie ogniskujące się wśród młodzieży oraz strukturalne wśród byłych pracowników PGR.

Najbardziej istotną szansą rozwojową Gminy jest możliwość wspólnego działania na wielu obszarach wkomponowanych w tradycję, dorobek kulturalny i potencjał turystyczny i promocyjny regionu a w szczególności Kaszub.

Głównym zagrożeniem dla społeczności mieszkającej w Gminie wydaje się być bezrobocie w całym regionie i w okolicznych gminach co generować będzie poszukiwanie miejsc pracy w gminie Bytów. Brak polityki rolnej państwa oraz niestabilne prawo w obszarze samorządu terytorialnego powodują powstawanie wielkich trudności w planowaniu działań własnych – szczególnie inwestycji w gminie.

11. 2 Ocena potencjału gminy – silne i słabe strony

W celu określenia silnych stron (atutów) oraz słabości Gminy Bytów dokonano szczegółowej oceny istniejącego potencjału gminy, w przekroju następujących elementów:
 1. Mieszkańcy gminy, zasoby siły roboczej, zasoby intelektualne.
 2. Zagospodarowanie przestrzenne, wolne tereny pod inwestycje.
 3. Rolnictwo.
 4. Przemysł.
 5. Handel i usługi.
 6. Infrastruktura techniczna – energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz.
 7. Komunikacja – drogi, kolej, telefony, itp.
 8. Bezpieczeństwo ludzi i mienia.
 9. Szkolnictwo, opieka zdrowotna i społeczna.
 10. Samorząd terytorialny – skuteczność działania.

11. 3 Szanse i zagrożenia rozwoju gminy

Dla oceny szans i zagrożeń posłużyły następujące elementy:
 1. Położenie geograficzne gminy w stosunku do gmin okolicznych.
 2. Środowisko naturalne.
 3. Procesy demograficzne.
 4. Koniunktura gospodarcza w otoczeniu gminy.
 5. Atrakcyjność inwestycyjna – potencjalni inwestorzy.
 6. Instytucje finansowe – rynek kapitałowy, środki pomocowe.
 7. Kontakty międzyregionalne i międzynarodowe.
 8. Budżet gminy – dotacje z budżetu centralnego, gospodarowanie środkami gminy.

11. 4 Synteza wyników analizy SWOT

Wyniki głosowań (waga problemu) uwidoczniono w postaci cyfr

Atuty Gminy

 • atrakcyjne nieskażone środowisko naturalne (ochrona), walory przyrodniczo-krajobrazowe, jeziora, lasy, parki krajobrazowe – 36
 • dobra infrastruktura – 17
 • aktywni i zintegrowani mieszkańcy gminy , zasoby siły roboczej, zasoby intelektualne mieszkańców – 11
 • duża ilość wolnych terenów inwestycyjnych (turystyka, usługi, handel, drobny przemysł) – 8
 • wielokulturowość i współpraca mieszkańców, lokalny patriotyzm - 6
 • infrastruktura kulturalna, zamek – 4
 • agroturystyka – 4
 • skuteczność działania samorządu – 2
 • rzemiosło, MŚP, gospodarka – 2
 • wolne tempo życia – 1
 • bezpieczeństwo mieszkańców – 1
 • rolnictwo – 1
 • promocja gminy – 1
Słabości Gminy
 • zły stan dróg, komunikacja (brak połączeń kolejowych) – 24
 • wysokie bezrobocie szczególnie na wsi, brak miejsc pracy szczególnie dla młodzieży i pracowników po PGR – 15
 • nieopłacalność produkcji w rolnictwie – 10
 • brak infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej (basen) – 8
 • upadający przemysł – 7
 • brak infrastruktury społecznej, brak środków na pomoc społeczną – 6
 • słaby samorząd (Burmistrz w Warszawie) – 6
 • brak małej infrastruktury turystycznej - 4
 • słabo wykształceni mieszkańcy, brak kwalifikowanych pracowników, małe zasoby intelektualne mieszkańców – 4
 • słaba infrastruktura techniczna i komunalna na terenach wiejskich (kanalizacja, gazyfikacja) – 4
 • niska zamożność społeczeństwa, brak pieniędzy – 3
 • słaba nieskuteczna promocja gminy – 3
 • niechęć do kształcenia i zmiany kwalifikacji, brak inicjatyw – 2
 • duże oddalenie od głównego ośrodka administracyjno-gospodarczego województwa pomorskiego – 1
 • niedocenianie biznesu w prognozowaniu rozwoju – 1
 • brak strategii oświaty gminnej (standardy szkół) – 1
 • niskie bezpieczeństwo ludzi i mienia – 1
 • niska świadomość ekologiczna społeczeństwa - 1
Szanse rozwoju Gminy
 • wykorzystanie powiązań regionalnych i zagranicznych mieszkańców Kaszub (emigracja) – 20
 • atrakcyjność inwestycyjna regionu (osadnictwo, finanse, rynek kapitałowy) – 17
 • atrakcyjność turystyczna regionu, tradycja, moda na agroturystykę – 16
 • położenie geograficzne regionu, bliskość aglomeracji Trójmiejskiej – 13
 • dobre środowisko naturalne w gminach sąsiednich – 11
 • integracja z Unią Europejską – 6
 • dobra ochrona środowiska w regionie, duża dążność gmin sąsiednich do podejmowania wspólnych działań – 4
 • przedsiębiorczość społeczeństwa regionu, koniunktura gospodarcza w regionie – 4
 • lokalne centrum oświaty i kultury – 3
 • pozyskiwanie środków pomocowych przez gminy regionu – 3
 • przewidywane zmiany prawa i zasad działania samorządu – 2
 • dobry układ komunikacyjny z sąsiednimi gminami i miastami – 1
Zagrożenia rozwoju Gminy
 • bezrobocie w regionie – 14
 • zła polityka rolna, gospodarcza, finansowa, fiskalna państwa, niestabilne prawo – 13
 • procesy demograficzne w regionie – 10
 • dobra koniunktura gospodarcza w otoczeniu gminy – 9
 • środowisko naturalne w okolicznych gminach – 6
 • duża atrakcyjność turystyczna otoczenia gminy – 4
 • duża atrakcyjność inwestycyjna, osadnicza sąsiednich gmin – 4
 • partykularyzm, koniunkturalizm polityczny – 3
 • położenie geograficzne regionu – 3
 • gmina Miastko w powiecie – 3
 • brak zainteresowania inwestorów regionem – 2
 • niedostateczne wykształcenie społeczeństwa – 2
 • brak instytucji ekologicznych, finansowych - 2
 • zubożenie społeczeństwa regionu – 2
 • odległość o dużych ośrodków miejskich i Trójmiasta – 2
 • przewidywane zmiany prawa i zasad działania samorządów – 2
 • brak aktywności mieszkańców regionu – 1
 • brak pozytywnego oddziaływania mediów na nastroje społeczne – 1
 • brak środków pomocowych - 1
 • brak przemysłu lekkiego – 1
 • integracja z Unią Europejską – 1
 • kontakty międzyregionalne – 1
Liczba odwiedzin: 958
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij