Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Komisja oceniajaca, głośnik, herb Bytowa - powiększ

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych

24 listopada 2023
Burmistrz Bytowa informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty/projekty na realizację zadań publicznych w 2024 r.
Powołanych zostanie 8 komisji konkursowych do oceny ofert/projektów na realizację zadań:
1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
2) turystyka i krajoznawstwo; edukacja, oświata i wychowanie; porządek i bezpieczeństwo publiczne; działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
3) sport;
4) prowadzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior+” w Bytowie;
5) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi ze szczególnego rodzaju schorzenia ze spektrum autyzmu;
6) prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych;
7) pomoc społeczna;
8) prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Bytowie w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W skład każdej komisji konkursowej będą wchodziły maksymalnie 3 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (liczy się kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonywać na formularzu, podpisanym przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu w terminie do 1 grudnia 2023 r. do godz. 15:00.

Od kandydatów na członków komisji oczekuje się doświadczenia w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów. Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę/projekt w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Bytowa. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 8 grudnia 2023 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 59 821 55 00, e-mail: kultura@bytow.com.pl lub z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Społecznych, tel. 59 821 55 69, e-mail: j.glebicka@bytow.com.pl oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie, tel. 59 822 51 01, e-mail: mops-bytow@wp.pl.

Liczba odwiedzin: 816
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij