Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

12. Lech Kołaszewski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Pan Lech Koła­szew­ski roz­po­czął pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 1974 r. jako pro­du­cent czę­ści zamien­nych do maszyn rol­ni­czych. Systematycznie rozbudowywał posiadany park maszynowy o kolejne jed­nostki  maszyn rol­ni­czych pro­du­ko­wa­nych w opar­ciu o wła­sne (opra­co­wane przez firmę) roz­wią­za­nia kon­struk­cyjne. Obec­nie FIRMA KOŁASZEWSKI ofe­ruje sze­ro­kie spek­trum czę­ści zamien­nych i maszyn rolniczych takich jak: kosiarki, osprzęt do ładowaczy, beto­niarki cią­gni­kowe, pługi. 

Wyko­rzy­stu­jąc doświad­cze­nie kadry pra­cow­ni­czej w obróbce metali oraz  wycho­dząc naprze­ciw zapotrzebowaniu współ­cze­snego rynku,  firma roz­po­częła pro­duk­cję kon­struk­cji metalowych skierowanych  do branży spoza sek­tora rol­ni­czego – róż­nego typu ste­laży meta­lo­wych do mebli, głów­nie sto­łów i krzeseł.

Firma sukcesywnie korzysta ze środków unijnych w celu wdrażania innowacyjnych technologii, otrzymując wsparcie na wdrożenie do procesu produkcyjnego inno­wa­cyj­nych technologii obróbki metali skut­ku­jące udo­sko­na­le­niem i posze­rze­niem oferty przed­się­bior­stwa oraz wdro­że­nie planu roz­woju eks­portu firmy.

Pan Lech Kołaszewski  ciesząc się zaufaniem społecznym mieszkańców Bytowa został radnym Rady Miejskiej w Bytowie w latach 1990-1994.

Liczba odwiedzin: 368
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij